Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenia rodzinne

Dodatek mieszkaniowy

Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?
1. Należy udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pobrać formularz wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. 2. Z wnioskiem trzeba udać się do administracji domu. Musi ona potwierdzić takie dane, jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (czyli miesiąc, w którym składany jest wniosek). 3. Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące (sprzed daty złożenia wniosku). 4. Kompletny wniosek, zawierający dokumenty potwierdzające wysokość dochodów i koszty utrzymania mieszkania, składa się w OPS. Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego, wydający pozwolenia na budowę (Urząd Miejski) oraz rachunki, dotyczące wydatków ponoszonych na utrzymanie domu. 5. Ustawa przewiduje przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Przeprowadzający go upoważniony pracownik gminy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych: • ruchomości i nieruchomości • zasobów pieniężnych. 6. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. Istnienie rażącej dysproporcji między faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, ustalonym w wyniku wywiadu środowiskowego, a dochodami zadeklarowanymi we wniosku – również stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.
Jak jest wypłacany dodatek?
Dodatek mieszkaniowy przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.Dodatek mieszkaniowy przekazywany jest na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby, starającej się o pomoc.Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek bezpośrednio do rąk.Ryczałt na opał wypłaca się bezpośrednio osobie, starającej się o dodatek.
Co powoduje wstrzymanie wypłaty dodatku?
Jeżeli osoba, której przyznano dodatek, nie opłaca na bieżąco czynszu za lokal, to wypłata dodatku jest wstrzymywana do czasu pokrycia zaległości. Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną pokryte w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej. O ponowne przyznanie dodatku można wystąpić dopiero po uregulowaniu zaległości.
Gdzie można się odwoływać od decyzji w sprawie przyznania dodatku?
Odwołanie od decyzji można wnieść – za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (tzn. OPS) – w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. Jeżeli OPS uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania wydać nową decyzję. W przeciwnym wypadku – przekazuje sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne. W związku z tym – od decyzji wydanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie służy odwołanie. Jeśli jednak strona uzna, iż nastąpiło naruszenie prawa, bądź jej interesu prawnego – może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skargę do WSA wnosi się w terminie 30 dni od doręczenia stronie rozstrzygnięcia za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Kto może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?
Dodatek mieszkaniowy przysługuje: 1. Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych 2. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego 3. Osobom, mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych 4. Innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem 5. Osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. Telefon: 32 237 83 59 Dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną Informujemy, iż za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID – 19 dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną. Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem. Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę. W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres jego przyznania skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy. Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji. Składając wniosek o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną należy załączyć do wniosku  dokumenty, które są wykazane w ogólnych informacjach o dodatku mieszkaniowym przy czym: 1. zarządca potwierdzając wniosek o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną powinien potwierdzić czynsz za miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną (np. jeśli dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną od listopada 2020r., to czynsz powinien być potwierdzony za miesiąc październik 2020r.) 2. zaświadczenie o dochodach – dochody wypłacone w 3 miesiącach poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną (np. dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną od listopada 2020r. – zaświadczenie o dochodach wypłaconych w miesiącach sierpień, wrzesień i październik 2020r.) Podstawa prawna:  art. 15 zzzib, 15 zzziba ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia  2  marca  2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  innych  chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Od czego zależy przyznanie dodatku mieszkaniowego?
1. Średni dochód na miesiąc Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, dodając wszystkie dochody brutto osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania (ale nie podatku) oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. UWAGA. Muszą to być dochody brutto (czyli z podatkiem) z 3 ostatnich miesięcy sprzed daty złożenia wniosku. Do dochodów nie wlicza się: dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, jak też dodatku mieszkaniowego i energetycznego oraz świadczenia i dodatku wychowawczego. Średni dochód na miesiąc oblicza się, dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. O dodatek można się ubiegać, jeżeli po obliczeniu okazuje się, że średni dochód na jedną osobę nie przekracza: • wysokości 175% najniższej emerytury (brutto) – dla osoby mieszkającej samotnie • wysokości 125% najniższej emerytury (brutto) – dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby. Wysokość najniższej emerytury zmienia się w ciągu roku, w zależności od waloryzacji świadczeń (obecnie: 1250,88 zł). UWAGA. O dodatek można ubiegać się, gdy dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest większy od wyżej wymienionych, ale kwota tej nadwyżki nie może przekroczyć wysokości dodatku. W takiej sytuacji przysługujący dodatek obniża się o tę kwotę. 2. Powierzchnia zajmowanego lokalu Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia, takie jak: pokoje, kuchnie spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia, służące potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Nie wlicza się: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał. Ustalona w ten sposób powierzchnia użytkowa nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna). Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o: • 30% albo • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni nie przekracza 60%. Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) powierzchnia lokalu nie może być większa od: * w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego – osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim. Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu, niż dopuszcza ustawa. 3. Dodatkowe warunki: • Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5m2. • Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2. soffice.bin_ZtC5EBdwPC.png
Wysokość dodatku mieszkaniowego
1. Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym: • Ustawa przyjmuje, że gospodarstwo 1-osobowe przeznacza 20% swoich miesięcznych dochodów brutto na opłaty za mieszkanie – resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy. • Gospodarstwo 2, 3 i 4-osobowe przeznacza 15% swoich miesięcznych dochodów brutto na opłaty za mieszkanie – resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy. • Gospodarstwo 5 i więcej osobowe przeznacza 12% swoich miesięcznych dochodów brutto na opłaty za miesz¬kanie – resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy. 2. Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy też od wysokości wydatków, ponoszonych na utrzymanie mieszkania, przypadających na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu. Wydatkami, o których mowa, są: • czynsz • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego • inne niż wymienione w pkt 1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego • opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie uwzględnia się jedynie wydatki, przypadające na tę część lokalu lub domu. Wydatki na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza się, dzieląc wydatki za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową i mnożąc uzyskany w ten sposób wskaźnik przez normatywną powierzchnię określoną w ustawie. Jeżeli osoba, ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy, zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy (np. wynajmuje mieszkanie od osoby prywatnej, mieszka w lokalu spółdzielczym itp.) do wydatków, przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego, zalicza się: • wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy, • opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby ten lokal wchodził w skład tego zasobu. UWAGA. Nie przyznaje się dodatku, jeśli jego wysokość miałaby być niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.
Co to jest ryczałt mieszkaniowy?
Jeżeli osobie przysługuje dodatek, a w jej mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania lub ciepłej wody, lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła – to wówczas przysługuje jej ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego. Przy obliczaniu ryczałtu przyjmuje się następujące wydatki: • Brak c.o. – cena 5 kilowatogodzin razy liczba m2 zajmowanej powierzchni, ale nie większej niż określona ustawowo powierzchnia normatywna lokalu. • Brak c.w. – cena 20 kilowatogodzin razy liczba osób w gospodarstwie domowym. • Brak gazu – 10 kilowatogodzin w gospodarstwie jednoosobowym plus po 2 kilowatogodziny na każdą dodatkową osobę.

Podstawa prawna:  art. 15 zzzib, 15 zzziba ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia  2  marca  2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  innych  chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Świadczenia alimentacyjne

Informacje ogólne
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Osoba uprawniona – oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji – oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu: braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika, braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. Wnioski w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego składane są w gminie według miejsca zamieszkania rodziny.
Zasady przyznawania
Przykład:Ustalając dochód rodziny w okresie 2020/2021 (trwającym od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku) rokiem bazowym jest rok 2019 (weryfikowana jest sytuacja dochodowa od roku 2019 do nadal). Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu (tzn. od października do września).Jeżeli osoba uprawniona po ukończeniu nauki w szkole została w tym samym roku kalendarzowym przyjęta do szkoły wyższej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują również za wrzesień. W przypadku utraty ważności orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności i uzyskania ponownego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w terminie 3 miesięcy od dnia ponownego wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Terminy wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona: 1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej, 2. zawarła związek małżeński.
DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ, ABY OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO*:
1.Składając wniosek należy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu pracownika organu. Uwaga! Wniosek może być złożony przez osobę niebędącą wnioskodawcą, natomiast ewentualne braki formalne będą wyjaśniane z klientem, który jest stroną w postępowaniu. 2. Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (oświadczenie wyłącznie w przypadku osiągnięcia dochodów nieopodatkowanych), • Wniosek o ustalenie świadczeń z funduszu alimentacyjnego • Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych - do FA Uwaga! Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych powinno być podpisane przez wnioskodawcę. Katalog dochodów nieopodatkowanych wyszczególniony jest w dokumencie (najczęściej to alimenty, stypendia, ulga na dziecko zgodnie z art. 27f ust. 8-10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych itd.) W przypadku uzyskiwania dochodu nieopodatkowanego na dziecko (np. alimenty na dziecko) wnioskodawca wypisuje imię i nazwisko dziecka, wskazuje kwotę dochodu i podpisuje się, jako przedstawiciel dziecka. 3. Dokumenty potwierdzające stan cywilny wnioskodawcy: • panna/kawaler oraz osoba pozostająca w związku małżeńskim – brak dokumentu, • osoba przebywająca w separacji – prawomocny wyrok sądu orzekający separację małżeństwa, • osoba rozwiedziona – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód, • wdowa/wdowiec – akt zgonu współmałżonka. 4. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: • brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub • brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów 5. Dokumenty potwierdzające sytuację dochodową wszystkich pełnoletnich członków rodziny. 6. Inne dane: a. Alimenty • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny. b. W przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem: • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą. 7. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. *wykaz wymaganych dokumentów jest katalogiem otwartym i ma charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny

Wniosek o ustalenie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych - do FA

Świadczenie wychowawcze 500+

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:
• matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a ustawy, albo • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego (tzn. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo, • opiekunowi prawnemu dziecka, albo • dyrektorowi domu pomocy społecznej. Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Ponadto świadczenie nie jest uzależnione od ustalenia alimentów od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.
Kwota świadczenia
Kwota świadczenia wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Kwota świadczenia wychowawczego za niepełny miesiąc ustalana jest proporcjonalnie.W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie sądu potwierdzające sprawowanie opieki naprzemiennej przez rodziców nad dzieckiem/dziećmi.
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
• dziecko pozostaje w związku małżeńskim, • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie tzn. młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie), • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko, • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. Przyznanie przez organ świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przekazywana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli wnioskodawca wskazał adres we wniosku. W przypadku braku poczty elektronicznej lub braku jego wskazania wnioskodawca informację może odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.
Terminy przyjmowania wniosków
Obecnie świadczenie wychowawcze przyznawane jest do 31 maja 2021r. Aby zachować ciągłość w pobieraniu świadczenia wniosek na nowy okres należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2021r. Jeśli wnioskodawca złoży wniosek o świadczenie 500+ po tym terminie, świadczenie przysługiwać będzie od miesiąca złożenia wniosku. Wnioski przyjmowane będą: • od dnia 1 lutego 2021 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy E-PUAP, PIU oraz bankowości elektronicznej, • od dnia 1 kwietnia 2021 r. również w formie papierowej: w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielowsi, ul. Główna 1 Prawo do świadczenia wychowawczego w kolejnych latach ustalane będzie na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku. Nowo przyznane świadczenia realizowane są do 10. każdego miesiąca. Ośrodek przewiduje dodatkowe terminy wypłat w każdym miesiącu zgodnie z harmonogramem wypłat, który umieszczony jest na stronie internetowej oraz w siedzibie Ośrodka. Ponadto informujemy, że 3 miesięczny okres na złożenie wniosku obowiązuje w przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze na: • nowo narodzone dziecko, • dziecko objęte opieką, • dziecko przysposobione. Termin liczony jest od dnia urodzenia dziecka, objęcia opieką bądź przysposobienia dziecka. Termin 3 miesięcy na złożenie wniosku obowiązuje również w przypadku śmierci rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka, wówczas termin 3 miesięcy liczony jest od daty śmierci wskazanych osób do dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną. Zachowanie powyższego terminu daje możliwość ustalenia uprawnień do świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka, objęcia opieką,  przysposobienia dziecka, śmierci rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka. Po tym terminie świadczenia będą przyznawane od miesiąca złożenia wniosku.

Świadczenie "Dobry Start"

Informacje ogólne
Rada Ministrów Rozporządzeniem z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1061) ustanowiła rządowy programu „Dobry start” w ramach, którego rodzice, opiekunowie dzieci uczących się otrzymają 300 zł. na wyprawkę szkolną. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodzin. Świadczenie “Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. Adresaci programu Świadczenie “Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.
Jak dostać świadczenie “Dobry Start”?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielowsi. Wnioski mogą złożyć rodzice dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Świadczenie nie przysługuje
• jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie; • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (klasa „zero”).
Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski przyjmowane będą: • od dnia 1 lipca 2021 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy E-PUAP oraz bankowości elektronicznej (analogicznie jak wnioski o świadczenie 500+) • od dnia 1 sierpnia 2021 r. również w formie papierowej: w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielowsi, ul. Główna 1. Zachęcamy do złożenia wniosku w formie elektronicznej w celu uniknięcia kolejek. Wzór wniosku można pobrać tutaj. Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, świadczenie będzie wypłacone nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku będzie przekazywana za pośrednictwem poczty email jeżeli wnioskodawca wskaże adres we wniosku. Wypłata świadczenia odbywać się będzie przelewem na konto bankowe.

Karta Dużej Rodziny

Informacje ogólne
Karta Dużej Rodziny jest dokumentem zapewniającym specjalne uprawnienia i zniżki rodzinom wielodzietnym. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie mającej na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Od 1 stycznia 2019 r. Karta przyznawana jest również rodzicom, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Karta wydawana jest bezpłatnie, duplikat karty podlega opłacie. Karta przyznawana jest w dwóch formach: tradycyjnej - w formie dokumentu z tworzywa sztucznego oraz elektronicznej – wyświetlanej na urządzeniach mobilnych. Lista miejsc i wysokość zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne na terenie całego kraju dostępna jest na stronie empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr
Kto jest uprawniony do posiadania Karty Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny przeznaczona jest dla członków rodziny wielodzietnej, tj.: • rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka • małżonek rodzica, • dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jeśli rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: 1. w wieku do ukończenia 18 roku życia; 2. w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się: a) w szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest osobą posiadającą obywatelstwo polskie mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemcem albo obywatelem innego państwa, po spełnieniu wymagań określonych w art. 5 ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej. Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba że rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.
Karta jest wydawana na okres:
1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony; 2. dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia; 3. dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia W przypadku osób, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny (tj. cudzoziemcy), Karta jest przyznawana odpowiednio na okres, o którym mowa powyżej, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkiwania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Kto może złożyć wniosek?
1. Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej. 2. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej lub drogą elektroniczną przy pomocy portalu empatia.mpips.gov.pl.

Świadczenie pielęgnacyjne

Informacje ogólne
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: • matce albo ojcu, • opiekunowi faktycznemu dziecka, • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 3. nie ma opiekuna faktycznego, osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub osoby te legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: • nie później niż do ukończenia 18 roku życia • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia. Świadczenie pielęgnacyjne aktualnie przysługuje w wysokości 1971 zł miesięcznie. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od 1 stycznia.Brak kryterium dochodowego do świadczenia pielęgnacyjnego. Wnioski w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego składane są w gminie według miejsca zamieszkania rodziny. Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli: 1.osoba sprawująca opiekę: • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 2. osoba wymagająca opieki: • pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, • została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu. 3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury. 4. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 5. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ, ABY OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE:
1.Składając wniosek należy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu pracownika organu. Uwaga! Wniosek może być złożony przez osobę niebędącą wnioskodawcą, natomiast ewentualne braki formalne będą wyjaśniane z klientem, który jest stroną w postępowaniu. 2. Prawidłowo wypełniony wniosek. • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnegopdf264 KBPobierz plik • 3. Orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydanym przez inny organ niż Zespół do Spraw Orzekania Niepełnosprawności. 4. Dokumentację związaną z przebiegiem zatrudnienia w związku z koniecznością ustalenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych opłaconego okresu składkowego oraz nieskładkowego wnioskodawcy. 5. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. *wykaz wymaganych dokumentów jest katalogiem otwartym i ma charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych - do FA

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Informacje ogólne
Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje: • matce lub ojcu dziecka, • opiekunowi prawnemu, • opiekunowi faktycznemu dziecka, Kryterium dochodowe do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1922 zł. Wnioski w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka składane są w gminie według miejsca zamieszkania rodziny.
Zasady przyznawania
W okresie zasiłkowym 2020/2021 (trwającym od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2021 r.) rokiem bazowym jest rok 2019 (weryfikowana jest sytuacja dochodowa od roku 2019 do nadal). Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania. Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu – nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli: 1. członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej; 2. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że: • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, • ojciec dziecka jest nieznany, • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka, • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.
Składanie wniosku
1.Składając wniosek należy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu pracownika organu. Uwaga! Wniosek może być złożony przez osobę niebędącą wnioskodawcą, natomiast ewentualne braki formalne będą wyjaśniane z klientem, który jest stroną w postępowaniu. 2. Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (oświadczenie wyłącznie w przypadku osiągnięcia dochodów nieopodatkowanych). Uwaga! Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych powinno być podpisane przez wnioskodawcę. Katalog dochodów nieopodatkowanych wyszczególniony jest w dokumencie (najczęściej to alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia, ulga na dziecko zgodnie z art. 27f ust. 8-10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych itd.) W przypadku uzyskiwania dochodu nieopodatkowanego na dziecko (np. świadczenia z funduszu alimentacyjnego) wnioskodawca wypisuje imię i nazwisko dziecka, wskazuje kwotę dochodu i podpisuje się, jako przedstawiciel dziecka. 3. Dokumenty potwierdzające stan cywilny wnioskodawcy: • panna/kawaler oraz osoba pozostająca w związku małżeńskim – brak dokumentu, • osoba przebywająca w separacji – prawomocny wyrok sądu orzekający separację małżeństwa, • osoba rozwiedziona – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód, • wdowa/wdowiec – akt zgonu współmałżonka. 4. Odpis zupełny akt urodzenia dziecka – w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany. 5. Dokumenty potwierdzające sytuację dochodową wszystkich pełnoletnich członków rodziny. 6. Inne dane: a. Alimenty: • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny. b. W przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem: • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą. 8. Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną o pozostawaniu pod opieką medyczną przez kobietę nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Informacje ogólne
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682 oraz z 2018 r. poz. 950) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli: 1. nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub 2. rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620 zł miesięcznie. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł.
Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
1.Osoba sprawująca opiekę: • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, • legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 2. Osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu. 3. Na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury. 4. Na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 5. Na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. Ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego organ wydający w tej sprawie decyzję zwraca się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o specjalny zasiłek opiekuńczy. Wywiad przeprowadza się w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.
Składanie wniosku
1.Składając wniosek należy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu pracownika organu. 2. Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (oświadczenie wyłącznie w przypadku osiągnięcia dochodów nieopodatkowanych), Katalog dochodów nieopodatkowanych wyszczególniony jest w dokumencie (najczęściej to alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia, ulga na dziecko zgodnie z art. 27f ust. 8-10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych itd.) Orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydanym przez inny organ niż Zespół do Spraw Orzekania Niepełnosprawności. 4. Dokumentację związaną z przebiegiem zatrudnienia w związku z koniecznością ustalenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych opłaconego okresu składkowego oraz nieskładkowego wnioskodawcy. 5. Dokumenty potwierdzające sytuację dochodową wszystkich pełnoletnich członków rodziny. 6. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
1. osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie), 2. osobie, jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej, 3. osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
Informacje ogólne
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł. Brak kryterium dochodowego do zasiłku pielęgnacyjnego. Wnioski w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego składane są w gminie według miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawcą jest rodzic osoby niepełnoletniej wniosek składany jest według miejsca zamieszkania rodzica.
Zasady przyznawania
Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1. niepełnosprawnemu dziecku, 2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 3. osobie, która ukończyła 75 lat, 4. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
Składanie wniosku
1.Składając wniosek należy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu pracownika organu. Uwaga! Wniosek może być złożony przez osobę niebędącą wnioskodawcą, natomiast ewentualne braki formalne będą wyjaśniane z klientem, który jest stroną w postępowaniu. 2. Prawidłowo wypełniony wniosek. 3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (z wyjątkiem osób, które ukończyły 75 rok życia), wydanym przez inny organ niż Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 4. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Informacje - prawo do zasiłku rodzinnego
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje: • rodzicom, • jednemu z rodziców, • opiekunowi prawnemu dziecka, • opiekunowi faktycznemu dziecka, • osobie uczącej się (pełnoletniej osobie uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony). Wnioski w sprawie świadczeń rodzinnych składane są w gminie według miejsca zamieszkania rodziny.
Zasady przyznawania na okres 2020/2021
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 zł, jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Obowiązuje również zasada “złotówka za złotówkę”. Ustalając dochód rodziny w okresie 2020/2021 (trwającym od 1 listopada 2020 roku do 31 października 2021 roku) rokiem bazowym jest rok 2019 (weryfikowana jest sytuacja dochodowa od roku 2019 do nadal). Wysokość zasiłku rodzinnego • 95 złotych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; • 124 złotych na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; • 135 złotych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy (tzn. od listopada do października), z wyjątkiem świadczeń, o których mowa w art. 9, art. 14, art. 15, art. 15a, art. 15b, art. 16, art. 17 i art. 17c. W przypadku złożenia wniosku poza okresem zasiłkowym, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności osoby, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczeń rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego. Zasiłek rodzinny przysługuje za wrzesień, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności po ukończeniu nauki w szkole zostały przyjęte, w tym samym roku kalendarzowym, do szkoły wyższej. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. Wniosek o dodatek, o którym mowa w art. 9, składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
• 18 roku życia lub • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim; 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej; 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie; 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko; 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba, że: o rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, o ojciec dziecka jest nieznany, o powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, o sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka, o dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, 6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
• urodzenia dziecka, • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, • samotnego wychowywania dziecka, • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, • rozpoczęcia roku szkolnego, • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
• urodzenia dziecka, • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, • samotnego wychowywania dziecka, • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, • rozpoczęcia roku szkolnego, • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ, ABY OTRZYMAĆ ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI:
1.Składając wniosek należy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu pracownika organu. Uwaga! Wniosek może być złożony przez osobę niebędącą wnioskodawcą, natomiast ewentualne braki formalne będą wyjaśniane z klientem, który jest stroną w postępowaniu. 2. Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (oświadczenie wyłącznie w przypadku osiągania dochodów nieopodatkowanych). • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnegopdf415 KBPobierz plik • Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych - do świadczeń rodzinnychpdf180 KBPobierz plik Uwaga! Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych powinno być podpisane przez wnioskodawcę. Katalog dochodów nieopodatkowanych wyszczególniony jest w dokumencie (najczęściej to alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia, ulga na dziecko zgodnie z art. 27f ust. 8-10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych itd.) W przypadku uzyskiwania dochodu nieopodatkowanego na dziecko (np. świadczenia z funduszu alimentacyjnego) wnioskodawca wypisuje imię i nazwisko dziecka, wskazuje kwotę dochodu i podpisuje się, jako przedstawiciel dziecka. 3. Dokumenty potwierdzające stan cywilny wnioskodawcy: • panna/kawaler oraz osoba pozostająca w związku małżeńskim – brak dokumentu, • osoba przebywająca w separacji – prawomocny wyrok sądu orzekający separację małżeństwa, • osoba rozwiedziona – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód, • wdowa/wdowiec – akt zgonu współmałżonka. 4. Odpis zupełny akt urodzenia dziecka – w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany. 5. Odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców. 6. Dokumenty potwierdzające sytuację dochodową wszystkich pełnoletnich członków rodziny. 7. Inne dane: a. Alimenty: • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny. b. W przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem: • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.

 

Wersja XML