Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenia niepieniężne z Pomocy Społecznej

Świadczenia niepieniężne:
- praca socjalna
-wsparcie asystenta rodziny
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
- składki na ubezpieczenie społeczne
- interwencja kryzysowa
- udzielanie schronienia
- posiłek
- niezbędne ubranie
- usługi opiekuńcze
- kierowanie do Domów Pomocy Społecznej
- sprawianie pogrzebu.
Najczęstszymi formami pomocy niepieniężnej są usługi opiekuńcze, wsparcie asystenta rodziny,praca socjalna, kierowanie do Domów Pomocy Społecznej oraz udzielanie pomocy w formie dożywiania.
 

USŁUGI OPIEKUŃCZE 

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni, z różnych przyczyn nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Celem usług opiekuńczych jest podniesienie lub utrzymanie dotychczasowej jakości życia odbiorców usług oraz dążenie do ich aktywizacji. Usługi opiekuńcze są świadczeniem o charakterze niepieniężnym.W naszym Ośrodku świadczy je opiekunka środowiskowa.

ASYSTENT RODZINY
Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku, rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych mogą otrzymać wsparcie w postaci asystenta rodziny. 
Rola asystenta rodziny polega na niesieniu pomocy rodzinom (pod pewnymi względami dysfunkcyjnym), z małoletnimi dziećmi, w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, socjalnych, w tym w prowadzeniu gospodarstwa domowego, planowaniu wydatków i innych obowiązkach rodzicielskich.
Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. 

Asystent rodziny jest przydzielany: 
    • na podstawie postanowienia Sądu o współpracy rodziny z asystentem 
    • na wniosek  pracownika socjalnego po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i analizy sytuacji rodziny (art. 11 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

Zadania asystenta rodziny
Zgodnie z art. 15 ust. 1. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań asystenta rodziny należy w szczególności: 
    1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust.
    2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
    3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym 
w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
    4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
    5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
    6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 
z dziećmi;
    7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
    8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
    9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
    10)  motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
    11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
    12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
    13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
    14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
    15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;
    16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
    17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
    18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
    19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 
9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r.  Nr 180, poz. 1493, ze zm.), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną. 

Asystent rodziny - Ustawa "Za życiem"
W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspierania kobiety w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860).

Kobiety i rodziny, które oczekują narodzin niepełnosprawnego dziecka oraz te, które urodziły takie dziecko i będą go wychowywać, mogą liczyć na wsparcie w ramach realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”.
Wsparcie asystenta rodziny polega na:
• Udzielaniu informacji o dostępnych formach wsparcia w zakresie polityki na rzecz rodziny,
• Reprezentacji kobiety przed instytucjami i urzędami (za jej pisemną zgodą),
• Udzielaniu wsparcia psychologicznego,
• Udzielaniu pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych, socjalnych, prawnych, itp., 
• Wsparciu w realizacji codziennych obowiązków.


PRACA SOCJALNA
Praca socjalna jest priorytetowym i  podstawowym zadaniem realizowanym przez pracowników socjalnych. Świadczona jest osobom samotnym jak i rodzinom bez względu na posiadany dochód. W rozumieniu ustawy o pomocy społecznej praca socjalna oznacza działania podejmowane na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym oraz na rzecz dostosowania do poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. Praca socjalna jest prowadzona z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej oraz ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe dla tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osób i ich prawa do samostanowienia. Uogólniając, praca socjalna polega w dużej mierze na wyprostowaniu danych dysfunkcji osoby lub rodziny.
 

Wersja XML