Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki nieczystościami płynnymi

Szanowni mieszkańcy,

Dbając o nasze środowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami każda zamieszkana nieruchomość musi być wyposażona w urządzenie pozwalające na oczyszczenie powstających ścieków. 

Tym urządzeniem może być:

Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne pokrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości. Nieszczelność zbiornika grozi zanieczyszczeniem bakteriologiczym i chemicznym gleby oraz wody. Jednak samo wyposażenie nieruchomości w taki zbiornik lub przydomową oczyszczalnię ścieków nie jest wystarczające. Zgromadzone tam nieczystości powinny być usuwane w sposób zgodny z przepisami prawa. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków powinno odbywać się z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielowieś tj. jeden raz na kwartał w przypadku zbiorników bezodpływowych oraz jeden raz na rok w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków. Opróżnianie powinno odbywać się poprzez podmioty posiadające zezwolenie na opróżnianie tych zbiorników i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Wielowieś. Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Wielowieś w zakładce „Gospodarka odpadami”.

Gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz obowiązek kontroli ich opróżniania zgodnie z przepisami ustawy oraz Regulaminem. Dlatego też mieszkańcy zobowiązani są do posiadania umowy i dowodów uiszczenia opłat za odbiór nieczystości ciekłych z podmiotem posiadającym zezwolenie na świadczenie takich usług na terenie naszej Gminy. 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto pozbywa się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób niezgodny z przepisami w/w ustawy, podlega karze grzywny. 

Pamiętajmy więc o regularnym opróżnianiu zbiorników oraz wymaganiu umowy i rachunków za każde opróżnienie zbiornika czy przydomowej oczyszczalni. 

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Urząd Gminy Wielowieś ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w najbliższym czasie będzie przeprowadzona na terenie naszej gminy kontrola zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Podczas kontroli sprawdzane będą umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach sprawdzana będzie także szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników. 

Wersja XML