Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Wielowieś informuje, iż w dniach
od 02.02.2023 r. do 08.02.2023 r.
zostaną przeprowadzone konsultacje projektów uchwał:

 1. uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 
 2. uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019 - 2023 
 3. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 4. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Wielowieś 

Termin i forma konsultacji zostały uregulowane w drodze zarządzenia Nr 21/2023
z dnia 01.02.2023 r. dostępnego na stronie Bip, w Urzędzie Gminy oraz na tablicy ogłoszeń sołectw.

Wersja XML