Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Informacja do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (prowadzących m.in. działalność gospodarczą) 

W związku z informacją podmiotu odbierającego odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych o bardzo złej selekcji tych odpadów, zwracam się z prośbą  do właścicieli tych nieruchomości o podjęcie działań w celu poprawy segregacji odpadów. Wysoki poziom wytwarzanych odpadów zmieszanych w stosunku do odpadów segregowanych skutkować będzie nieosiągnięciem przez naszą Gminę wymaganego przepisami prawa poziomu recyklingu, a co za tym idzie - nałożeniem wysokich kar pieniężnych. 

Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i wyposażenie nieruchomości w odpowiednie do tego pojemniki/worki – to obowiązki, które muszą spełnić wszyscy wytwórcy odpadów komunalnych, a więc również właściciele nieruchomości niezamieszkanych.

Podstawowe zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Wielowieś w zakładce „gospodarka odpadami”.

Ponadto informujemy, że zawarte umowy na odbiór odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem powinny zapewniać odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie oraz w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (t.j. papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady oraz pozostałe po segregacji zmieszane odpady komunalne). 

Przypominamy o obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne stosownej umowy na odbiór odpadów z uprawnionym podmiotem.

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Wójta Gminy ewidencji umów na odbiór odpadów komunalnych i kontroli tych umów, ponownie zwracamy się z prośbą o dostarczenie w terminie do 30 listopada 2022 r. kopii w/w dokumentów wraz z dowodami opłat za tę usługę.

Wersja XML