Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Środki Unijne

Wykaz realizowanych oraz zrealizowanych przez Gminę Wielowieś Projektów finansowanych z funduszy i programów Unii Europejskiej

Tytuł projektu Nazwa programu w ramach którego projekt jest współfinansowany Wartość przyznanego dofinansowania ze środków UE (w zł) Krajowy wkład publiczny (ogółem w zł) Koszty kwalifikowane projektu (w zł) Całkowita wartość projektu (w zł)
Dostępny samorząd - granty  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju (PO WER) 2014-2020 98 449,00 zł 98 449,00 zł 98 449,00 zł 98 449,00 zł
Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 230 912, 00 zł     230 912, 00 zł
Cyfrowa Gmina Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 174630,00 zł     174630,00 zł
Rozwój przez edukację w Gminie Wielowieś - szkoła podstawowa  EFS 201 360,75 zł 25 534,25 zł   236 895,00 zł

Rozwój edukacji przedszkolnej w Wielowsi

EFS 107 089,37 zł 18 898,13 zł   125 987,50 zł
Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w Gminie Wielowieś - etap 2 RPO WŚL 2014-2020
działanie 5.2.1.
125 142,22 zł 22 083,92 zł 147 226,14 zł 147 226,14 zł
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla miejscowości Gajowice oraz miejscowości Wiśnicze - etap I - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla miejscowości Gajowice PROW
Gospodarka wodno-ściekowa
868 134, 00 zł 810 012,67 zł 1 364 346,88 zł 1 678 146,67 zł
Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi RPO WŚL działanie 4.3. 310 956,88 zł 173 096,27 zl 365 831,63 zł 484 053,15 zł
Zdalna Szkoła + PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 54 999,90   54 999,90 54 999,90
Zdalna Szkoła PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 50777,71 zł 9 221,95 zł 59 999,66 zl 59 999,66 zł
Odnawialne źródła energii, poprawa efektywności energetycznej i modernizacja istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki użyteczności publicznej w Gminie Wielowieś RPO WŚL działanie 4.1. 120 657,50 zł 355 292,06 zł 141 950,00 zł 475 949,56 zł
Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w Gminie Wielowieś RPO WŚL 2014-2020
działanie 5.2.1.
125 912,46 zł 22 219,85 zł 148 132,31 zł 148 132,31 zł
Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT RPO WŚL 2014-2020
działanie 11.1.1.
189 338,25 zł 33 412,63 zł 222 750,88 zł 222 750,88 zł
Edukacja na wysokim poziomie w Gminie Wielowieś RPO WŚL działanie 11.1.4. 297 094,66 zł 52 428,47 zł 297 094,66 zł 349 523,13 zł
Budowa infrastruktury do pozyskania energii ze źródeł odnawialnych na ujęciach wody oraz stacjach uzdatniania wody na terenie Gminy Wielowieś RPO WŚL działanie 4.1. 236 411,70 zł 105 689,91 zł 278 131,39 zł 342 101,61 zł
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wielowieś RPO WŚL działanie 4.3. 790 696,89 zł 280 977,83 zł 930 231,64 zł 1 071 674,72 zł
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego komunikacji autobusowej w miejscowości Wielowieś z elementami Park&Ride oraz Bike&Ride RPO WŚL działanie 4.5. 711 567,99 zł 127 803,05 zł 837 138,77 zł 839 371,04 zł
Przebudowa Publicznego Przedszkola w Wielowsi celem optymalizacji upowszechnienia edukacji przedszkolnej RPO WŚL działanie 12.1. 865 981,69  zł 513 725,10 zł 1 018 802,00 zł 1 379 706,79 zł
Modernizacja ulicy Głównej w miejscowości Wielowieś PROW 2014-2022 734 014,00 zł 419 552,95 zł 1 153 566,95 zł 1 153 566,95 zł
 Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-ściekowego w miejscowościach Wiśnicze i Czarków  PROW kod działania 321 556 876,00 zł 356 401,42 zł 742 501,96 zł 913 277,42 zł
 e-Urzędy – utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną POKL 5.2.1 156 230,50 zł 9 155,32 zł 165 385,82 zł 165 385,82 zł
Indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3 szkół podstawowych Gminy Wielowieś POKL 9.1.2 55 343,50 zł 9 766,50 zł 65 110,00 zł 65 110,00 zł
Remont chodnika przy ul. Słonecznej w Świbiu – 1 etap PROW kod działania 413 198 659,00 zł 106 779,89 zł 248 324,29 zł 305 438,89 zł
Zmiana sposobu użytkowania budynku garażowo-gospodarczego pałacu na skansen sprzętu rolniczego i gospodarczego PROW kod działania 413 152 061,80 zł 85 249,02 zł 191 327,25 zł 238 310,82 zł
Innowacje oświatowe w Gminie Wielowieś POKL 9.4 127 887,60 zł 22 568,40 zł 150 456,00 zł 150 456,00 zł
Rozwój informatyzacji Gminy Wielowieś – Gmina Wielowieś RPO Woj. Śl. Działanie 2.2 218 925,15 zł 38 633,85 zł 257 559,00 zł 284 593,25 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wielowsi RPO Woj. Śl. Działanie 5.1 10 508 057,98 zł 4 039 023,81 zł 13 844 608,67 zł 14 547 081,79 zł
Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska RPO Woj. Śl. Działanie 2.1 1 855 040,00 zł 327 360,00 zł 2 182 400,00 zł 2 182 400,00 zł
PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej RPO Woj. Śl. Działanie 2.2 108 938,00 zł 19 225,00 zł 128 163,00 zł 128 163,00 zł
Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego RPO Woj. Śl. Działanie 3.2 401 392,01 zł 71 150,83 zł 472 542,84 zł 472 542,84 zł
Budowa budynku wielofunkcyjnego wraz z modernizacją boiska sportowego w Radonii PROW kod działania 313, 322, 323 411 372,27 zł 389 729,21 zł 548 496,36 zł 801 101,48 zł
Zakup samochodu asenizacyjnego PROW kod działania 321 218 343,00 zł 139 740,75 zł 291 125,00 zł 358 083,75 zł
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Świbiu o instalację do usuwania azotanów PROW kod działania 321 314 399,75 zł 214 546,00 zł 419 199,67 zł 528 945,75 zł
„INWESTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ” RPO Woj. Śl. Działanie 9.1.2 636 088,00 zł 0,00 zł 636 088,00 zł 636 088,00 zł
Modernizacja przestrzeni rekreacyjno-sportowej miejscowości Wielowieś PROW kod działania 313, 322, 323 439 241,00 zł 328 248,18 zł 631 073,10 zł 767 489,18 zł
Modernizacja sieci wodociągowej dla ul. Wolnej w Wielowsi PROW kod działania 321 86 442,00 zł 139 560,37 zł 115 256,39 zł 226 002,37 zł
„INWESTUJEMY W JUTRO” RPO Woj. Śl. Działanie 9.1.2 504 814,00 zł 0,00 zł 504 814,00 zł 504 814,00 zł
Rewitalizacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Wielowsi ZPORR Działanie 3.1 665 551,83 zł 336 610,86 zł 887 402,46 zł 1 002 162,69 zł
Budowa zatoki autobusowej wraz z skwerem dla oczekujących przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielowsi SPO ROL Działanie 2.3 53 848,80 zł 23 686,52 zł 63 807,00 zł 77 535,32 zł
Modernizacja Przestrzeni Publicznej Wsi – Modernizacja Boiska Sportowego i Remizy OSP SPO ROL Działanie 2.3 83 912,80 zł 44 064,73 zł 104 891,00 zł 127 977,53 zł
Budowa chodnika i zarurowanie rowu przydrożnego w Zacharzowicach SPO ROL Działanie 2.3 139 122,40 zł 75 646,03 zł 173 903,00 zł 214 768,43 zł
Razem: 23 450 498,88 9 606 862,18 29 942 891,32 33 084 395,31
Wersja XML