Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje projektów uchwał

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Wójt Gminy Wielowieś informuje, iż w dniach od 21.09.2022 r. do 28.09.2022 r.
zostaną przeprowadzone konsultacje następujących projektów uchwał:

  1. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wielowieś
  2. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Wielowieś
  3. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym

Termin i forma konsultacji
zostały uregulowane w drodze zarządzenia
Nr 212 /2022 z dnia 20 września 2022 r.
dostępnego na stronie Bip,
w Urzędzie Gminy
oraz na tablicy ogłoszeń sołectw.

Wersja XML