Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Wielowieś
ogłasza nabór na wolne  stanowisko urzędnicze Nr SG.2110.2.2022 z dnia 19 sierpnia 2022r.


podinspektora ds. księgowości podatkowej i pomocy publicznej, w Urzędzie Gminy Wielowieś, ul. Główna 1, 44-187  Wielowieś w wymiarze pełnego etatu

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, finanse, rachunkowość (potwierdzone kserokopią dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie).
 2. Obywatelstwo polskie lub jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo  do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - znajomość języka polskiego poświadczona certyfikatem urzędowym zgodnie z ustawą o języku polskim.
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Znajomość przepisów: ustawy o nadzorowaniu pomocy publicznej, ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, ustawy o finansach publicznych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatku rolnym, ustawy o samorządzie gminnym oraz RODO.

Wymagania dodatkowe:

Z uwagi na wykonywany zakres obowiązków mile widziane doświadczenie zawodowe w obszarze finansów,  księgowości podatkowej, rachunkowości (potwierdzone kserokopiami dokumentów z których wynika okres świadczenia pracy). 

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

umiejętność pracy w zespole, samodzielność, umiejętności analityczne, umiejętność pracy pod presją czasu.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku (główne obowiązki):

 1. dokonywanie wymiaru podatku od środków transportowych i opłat lokalnych na rzecz gminy oraz prowadzenie dokumentacji księgowej;
 2. kontrola terminowości wpłat, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych na zaległości z tytułu podatku i opłat;
 3. prowadzenie rejestru upomnień i tytułów wykonawczych;
 4. windykacja podatku i opłat na rzecz gminy;
 5. powadzenie egzekucji administracyjnej i sądowej należności gminy z tytułu podatku i opłat lokalnych;
 6. nadawanie biegu odwołaniom dotyczącym wymiaru lub poboru podatku i opłat;
 7. prowadzenie kontroli i czynności sprawdzających w zakresie spraw podatkowych w celu ustalenia ogólnej zdolności płatniczej oraz prawidłowych podstaw opodatkowania, weryfikacja (kontrola) deklaracji podatkowych;
 8. opiniowanie i realizacja wniosków o udzielenie ulg, umorzeń należności (zaległości) z tytułu podatków (rolny, leśny, nieruchomość, środki transportowe) i opłat lokalnych w granicach uprawnień;
 9. prowadzenie postępowania oraz opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach umorzeń i odroczeń zobowiązań podatkowych i opłat lokalnych oraz nadawanie biegu odwołaniom od tych decyzji;
 10. prowadzenie rejestru wydanych decyzji w sprawach podatkowych;
 11. dokonywanie przypisów i odpisów z tytułu wieczystego użytkowania oraz prowadzenie dokumentacji księgowej i windykacyjnej;
 12. udzielanie informacji podatkowych;
 13. naliczanie wysokości, czynszu dzierżawnego, opłaty planistycznej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty od posiadania psów oraz prowadzenie korespondencji i dokumentacji księgowej, windykacyjnej w tym zakresie;
 14. prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów podatku od środków transportowych oraz sporządzanie korekty deklaracji i uwierzytelnianie kopii skorygowanej deklaracji na podatek od środków
 15. transportowych;
 16. współdziałanie w opracowywaniu projektu budżetu;
 17. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej z zakresu prowadzonych spraw;
 18. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz sporządzanie sprawozdań dotyczących udzielonej pomocy publicznej.

Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. List motywacyjny ze wskazaniem stanowiska.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. W przypadku spełnienia wymagań dodatkowych - kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie tych wymagań.
 4. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 5. Oświadczenia:

1) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

2) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

3) o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

4) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze), zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 14 i 15 ustawy z dnia  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 530).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:  „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej i pomocy publicznej, do 6 września 2022r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Wielowieś po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert nadsyłanych pocztą, decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Wielowieś, a nie data stempla pocztowego.

UWAGA:

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia i list motywacyjny muszą być  własnoręcznie podpisane przez kandydata. Brak własnoręcznego podpisu powoduje odrzucenie oferty przy weryfikacji dokumentów aplikacyjnych.

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Inne informacje:

 1. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Procedura rekrutacyjna obejmuje analizę dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych. W przypadku większej liczby kandydatów przewidziany jest również praktyczny test kompetencji osoby ubiegającej się o zatrudnienie z zakresu przepisów: ustawy o nadzorowaniu pomocy publicznej, ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, ustawy o finansach publicznych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatku rolnym, ustawy o samorządzie gminnym oraz RODO.
 3. O terminie i miejscu odbycia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu będą poinformowani telefonicznie.
 4. W toku naboru wyłonionych zostanie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których lista przedstawiona zostanie Wójtowi Gminy Wielowieś celem zatrudnienia wybranego kandydata.
 5. Informacja o wyniku naboru: niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o jego wyniku jest upowszechniana przez okres co najmniej 3 miesięcy, poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy. Informacja o wynikach naboru zawiera dane określone w ustawie.
 6. Brak rozstrzygnięcia naboru: nabór pozostaje nierozstrzygnięty w przypadku, gdy:

1) nie wpłynęła żadna oferta w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o naborze,

2) żaden z kandydatów nie spełnił wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu o naborze,

3) żaden z kandydatów nie ukończył procesu rekrutacji z wymaganą ilością punktów na każdym etapie naboru (co najmniej 50% maksymalnej liczny punktów).

7. Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi po zakończonym naborze:

 1. dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w naborze, zostaną dołączone do jego akt osobowych,
 2. oferty kandydatów wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru, którym nie zostało zaproponowane zatrudnienie przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem, wyłonionym w naborze, po tym okresie zostaną zniszczone z wyjątkiem oryginałów dokumentów dołączonych do oferty, które zostaną zwrócone kandydatom,
 3. oferty pozostałych kandydatów przechowywane są do czasu ogłoszenia wyników naboru, po tym okresie zostaną zniszczone z wyjątkiem oryginałów dokumentów dołączonych do oferty, które zostaną zwrócone kandydatom

Kandydaci, którzy chcieliby odebrać złożone w danej procedurze naboru dokumenty powinni to uczynić osobiście u Sekretarza Gminy w w/w terminach.

8. W lipcu 2022r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Wielowieś, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji  ogłoszenia o naborze był niższy niż 6% - pierwszeństwo  w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk  urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Kandydat, który zamierza skorzystać z tego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami  kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem  telefonu: (32) 237 85 20.

10. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia są dostępne w Kancelarii Urzędu Gminy Wielowieś lub do pobrania z następujących lokalizacji:

11. Ogłoszenie Wójta Gminy Wielowieś podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Wielowieś oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielowieś.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy Wielowieś:

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (tzw. RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Zgodnie z art. 13 RODO informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Wielowieś z siedzibą w Urzędzie Gminy Wielowieś (ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: iod@wielowieś.pl; pisemnie na adres: Urząd Gminy Wielowieś, ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed nawiązaniem stosunku pracy. Podstawą prawną przetwarzania są:

1) art. 221 § 1 i § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

2) art.6, art.11, art. 13, art.14, art.15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

3) pisemna zgoda kandydata.

4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i zawartych umów;

6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych i usunięcia danych pozyskanych na podstawie zgody;

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o  przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

- 3 miesięcy, zgodnie z art.15 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych  w przypadku kandydatów wyłonionych w drodze naboru, o których mowa w art. 13a ust. 1 w/w ustawy
- niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3  celu przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r Nr 14, poz. 67 z późn.zm.) w przypadku kandydata wybranego.
- do dnia ogłoszenia wyników naboru w przypadku pozostałych kandydatów.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

Z up. wójta gminy Wielowieś
Zygfryd Stróżyk
zastępca wójta gminy

 

Wersja XML