Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w Gminie Wielowieś - Dąbrówka, Radonia

Opis nieruchomości

3.1
a) Działka nr 18/2, obręb Dąbrówka posiada kształt regularny zbliżony do
prostokąta o powierzchni 1,5319 ha. W najbliższej okolicy znajdują się tereny
rolnicze. Nieruchomość jest niezabudowana i nieogrodzona. Nachylenie terenu
płaskie. Obecnie działka użytkowana rolniczo - umowa dzierżawy zawarta na
czas nieoznaczony.
b) Działka nr 86/56, obręb Radonia położona jest przy ulicy Brzozowej. Działka
jest nieogrodzona w kształcie regularnym zbliżonym do prostokątu
o powierzchni 0,4021 ha. Nachylenie terenu płaskie. W najbliższej okolicy
znajdują się budynki mieszkalne oraz tereny rolnicze. W bliskiej odległości
przebiegają tory kolejowe. Obecnie działka użytkowana rolniczo - umowa
dzierżawy zawarta do dnia 31.12.2022 r.

3.2
a) W zasięgu działki nr 18/2, obręb Dąbrówka nie znajdują się sieci
infrastruktury technicznej.

b) W zasięgu działki nr 86/56, obręb Radonia znajdują się następujące sieci
infrastruktury technicznej: w odległości ok. 36 m od działek znajduje się sieć
energetyczna i sieć wodociągowa oraz w odległości ok. 65 m od działek
znajduje się sieć gazowa.

3.3 Dostęp do drogi publicznej:
a) Działka nr 18/2, obręb Dąbrówka posiadają dojazd i dojście do drogi
publicznej - ul. Zamkowej.
b) Działka nr 86/56, obręb Radonia posiadają dojazd i dojście do drogi
publicznej - ul. Wiejskiej.

 

Nr działek

18/2 obręb Dąbrówka

86/56 obręb Dąbrówka

Przeznaczenie nieruchomości

a) Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Toszek zatwierdzonego uchwałą nr XVI/174/2004 Rady Miejskiej
w Toszku z dnia 21 maja 2004 r., działka 18/2 położona jest w obszarze
oznaczonym symbolem: RP
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) tereny użytków rolnych, w tym łąki i pastwiska,
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) ciągi i urządzenia uzbrojenia terenu,
b) dojazdy nie wydzielone.
b) Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów
zainwestowanych i rozwojowych sołectwa Radonia, zatwierdzonym uchwałą
Nr XXXVI-206/2002 Rady Gminy Wielowieś z dnia 8 października 2002 r.
/Dz.Urz.Woj.Śląskiego Nr 17,poz.572 z dnia 18 marca 2003 r./ działka
numer 86/56 obejmuje teren oznaczony symbolem RP-Ez:
RP-Ez
1) Przeznaczenie podstawowe:
a. tereny łąk i pastwisk, zieleni niskiej i wysokiej.
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a. ciągi i urządzenia uzbrojenia terenu,
b. dojazdy nie ujawnione.

 

Mapa i załączniki

Działka 18/2 - Mapa

Działka 86/56 - Mapa

PDF161-2022.pdf (197,97KB)

 

 

Wersja XML