Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiany w systemie odbioru odpadów komunalnych do 1 lipca 2022r.

Od 1 lipca br. na terenie Gminy Wielowieś zmianie ulegnie wysokość opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Dla mieszkańców segregujących odpady będzie ona wynosić 38,00 zł od osoby za miesiąc. 
Zmianie ulegną również stawki opłat od pojemnika na odpady zmieszane i worka na odpady segregowane dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy i dodatkowo prowadzona jest działalność gospodarcza tzw. nieruchomości mieszane. Z działalności gospodarczej stawki te wyniosą:
    • za worek 80 l lub 120 l – 8,00 zł
    • za pojemnik 120 l – 26,00 zł
    • za pojemnik 240 l – 52,00 zł 
    • za pojemnik 1100 l -  230,00 zł
    • za pojemnik 5000 l – 1030,00 zł
    • za pojemnik 7000 l – 1440,00 zł.
Jeżeli mieszkaniec nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny będzie zobowiązany uiszczać wyższe opłaty stanowiące trzykrotność stawki.   
Zwiększona zostanie wysokości zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za posiadanie kompostownika przydomowego i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, z dotychczasowej złotówki od osoby do 2 zł od osoby miesięcznie.  

Zmianie ulegnie częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości. 

Zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady będą odbierane z częstotliwością:
- co cztery tygodnie z nieruchomości jednorodzinnych, nieruchomości tzw. mieszanych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (letniskowe),
- raz na dwa tygodnie z nieruchomości wielolokalowych.

Odbiór pozostałych fakcji odpadów zbieranych selektywnie (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne) pozostaje bez zmian. 

Bioodpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych odbierane będą bezpośrednio z nieruchomości w ilości do 4 worków na daną nieruchomość. W przypadku zwiększonej ilości bioodpadów ich nadmiar można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Sierotach ul. Lipowa 14.
Punkt czynny jest w poniedziałek i piątek każdego tygodnia oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 12.00.  

BIOODPADY od właścicieli nieruchomości, którzy korzystają z ulgi za kompostowanie:
- bioodpady nie będą odbierane w ramach zbiórki bezpośrednio z nieruchomości, 
- okresowy nadmiar bioodpadów lub bioodpady, które nie nadają się do kompostowania w przydomowym kompostowniku, można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sierotach.

Ponadto wprowadzony został limit dostarczanych do PSZOK zużytych opon tj. do 4 sztuk na nieruchomość/lokal mieszkalny na rok. Limit ten dotyczy również odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych w ilości 100 kg na nieruchomość/lokal mieszkalny na rok.

Nadal apelujemy do mieszkańców o ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów oraz ich prawidłową segregację. Większa ilość wytwarzanych odpadów wiąże się z większymi kosztami jakie musi ponieść gmina, co przekłada się na wysokość opłaty, jaką każdy mieszkaniec musi zapłacić. Im wyższy poziom segregacji tym mniej odpadów w pojemniku na odpady zmieszane, które są najdroższe, bo właśnie ten strumień odpadów generuje najwyższe koszty. 

                                        Wójt Gminy Wielowieś
                                            Ginter Skowronek
 

Wersja XML