Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla miejscowości Gajowice

Program w miejscowości Gajowice obejmuje wybudowanie: 587 mb  grawitacyjnych kanałów głównych o średnicy 200 mm z rur  PVC  49 mb grawitacyjnych kanałów rozdzielczych o średnicy 200 mm z rur  PVC15 studzienek kanalizacyjnych średnicy 1,0m180 mb grawitacyjnych przyłączy Dn160 z rur PVC  do 27 posesji 1 przepompownię przed oczyszczalnią 1 oczyszczalnię ścieków o wydajności 17,3 m3/dobę.

Na podstawie posiadanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego opracowano i złożono drugi raz wniosek o dofinansowania zadania w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” z poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla miejscowości Gajowice oraz miejscowości Wiśnicze - etap I

- Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla miejscowości Gajowice” złożony 8 kwietnia 2020 roku na kwotę 1 678 146,67 złotych z wnioskowanym dofinansowaniem w kwocie 868 134 zł (pierwszy wniosek złożono w 2018 roku).Pozostałe do sfinansowania zadania środki w wysokości 810 012,67 planuje się pokryć ze środków własnych. W wyniku przeprowadzonego przetargu z 7 złożonych ofert wyłoniono wykonawcę zadania, którym została firma DROGOMAX, ul. Brzezińska, Bytom z ceną 1 523 078,71 zł brutto za projekt oraz wykonanie zadania w terminie 17 miesięcy od podpisania umowy czyli od 12 maja 2021.

Zadanie finansowane będzie ze środków pochodzących z PROW-u, środków własnych oraz ze środków RFIL-u w kwocie do 500 tys. zł. W 2021 roku wykonawca zrealizował dokumentację projektową oraz rozpoczął realizację robót na kanale głównym oraz budowę przyłączy. Wartość zrealizowanego zakresu wyniosła łącznie za roboty projektowe oraz budowlane 309 050,03 zł. Oprócz wynagrodzenia wykonawcy w 2021 roku nie poniesiono wydatków związanych z wynagrodzeniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wersja XML