Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont drogi gminnej nr 673 099S – ul. Bocznej w miejscowości Dąbrówka

Dąbrówka – przebudowa ulicy Bocznej w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej obejmowała sfrezowanie istniejącej nawierzchni, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem oraz wykonania nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej o grubości 6,0cm na odcinku o łącznej długości 501m.

Ze względu na ograniczenia szerokości pasa drogowego zaplanowano wykonanie odcinka o długości ok. 206m od skrzyżowania z droga powiatową 2912S – ulicą Główną do skrzyżowania z drogą gminną 673 099S i szerokości ok. 3,5m  oraz o długości 295m i szerokości 3,2m od skrzyżowania z drogą gminną 673 099S do końca istniejącej zabudowy wraz z wykonaniem istniejących wjazdów na posesje.

Realizacja zadania ma na celu odtworzenie stanu pierwotnego i przywrócenie parametrów technicznych drogi , poprawę dostępności komunikacyjnej w tym rejonie oraz poprawę funkcjonalności przedmiotowej drogi. Wpłynie na bardziej komfortowe i bezpieczniejsze poruszanie się  pojazdów oraz ułatwi dostęp komunikacyjny.

Planowany koszt zadania oszacowano na kwotę 167 215 zł. Wyszczególnione powyżej zadanie zostało także zgłoszone do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wykonawca zadania zostało Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Larix“ Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, Lubliniec  z ceną zamówienia w wysokości 98 191,88  zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową, koszt powykonawczy wyniósł     93 739,78 zł, natomiast koszt nadzoru inwestorskiego to kwota 1 476 zł.

Wersja XML