Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Dąbrówka 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z rurociągami tłocznymi, przepompowniami i tłocznią ścieków sanitarnych oraz oczyszczalnią ścieków sanitarnych odprowadzających ścieki bytowo-gospodarcze z miejscowości Dąbrówka gm. Wielowieś. Projektowana sieć kanalizacyjna włączona będzie do projektowanej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr ewid. 321/150.                                                                                                            

 Inwestycja zapewni:

- likwidację bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe,
- realizację gminnego systemu gospodarki wodno-ściekowej.

Zadanie obejmuje budowę:

- kanalizacja sanitarna – 3230 mb, 
- oczyszczalnia ścieków – 1 kpl,
- przepompownia sieciowa – 5 kpl,
- przepompownia przydomowa – 5 kpl.                                                                                                                                                                          

Wartość zadania: 7 011 000,00 zł

Środki własne: 500 000,00 zł

Dofinansowanie: 6 511 000,00 zł 

Wersja XML