Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do składania ofert - nawet 8000 zł dofinansowania!

Wójt Gminy Wielowieś zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  do składania ofert o dofinansowanie lub finansowanie zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  tzw. „Małych grantów”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. W 2022 r. na ten cel przeznaczono w budżecie gminy Wielowieś kwotę 8 000 zł.

 1. Tryb pozakonkursowy tzw. „Małe granty” wynika z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057 z poźń.zm.).
 2. Nabór ofert odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok).
 3. Oferty winny zostać złożone według wzoru zgodnego z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2055). 
 4. Zlecanie zadań odbywać się będzie w formie dofinansowania lub finansowania realizacji zadania publicznego.
 5. Czas trwania realizacji zadania nie może przekroczyć 90 dni.
 6. Zadanie powinno mieć charakter lokalny, być skierowane do mieszkańców gminy Wielowieś i odbywać się na jej terenie.
 7. Zadania priorytetowe, które mogą być zlecane do realizacji organizacjom prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie:
 8. a) wspieranie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 ustawy,
  b) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
  c) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
  d) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, dziedzictwa narodowego,
  e) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
  f) podejmowanie działań z zakresu ochrony zdrowia wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy, profilaktyki i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych i z zakresu działalności charytatywnej.
  g) promocji i organizacji wolontariatu,
  h) wsparcie działań aktywizujących przedsiębiorczość oraz integrację zawodową i społeczną,
  i) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  j) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
  k) propagowanie działań wspomagających rozwój demokracji.
 9. Zaleca się złożenie oferty minimum 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania.
 10. „Uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego” można złożyć  w Urzędzie Gminy Wielowieś,  ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś, w godzinach pracy Urzędu.
 11. W przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym do oferty należy załączyć kopię wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, stanowiącego o podstawie działalności Oferenta, potwierdzającego status prawny i umocowanie osób go reprezentujących, zgodnego z aktualnym stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty. W przypadku, gdy wyciąg z rejestru lub ewidencji nie zawiera powyższych informacji, należy załączyć inny dokument (np. statut, uchwała itp.) lub stosowne pełnomocnictwo. Każda strona kopii dokumentów powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i opatrzona datą.
 12. Szczegółowa procedura udzielania dotacji na zadania publiczne realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert  przebiega zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Wielowieś Nr 97/2022 z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie wprowadzenia „Procedury udzielania dotacji na zadania publiczne realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert”.
 13. Po zakończeniu realizacji zadania organizacja pozarządowa składa „Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego”. Do sprawozdania należy dołączyć zestawienie dokumentów księgowych, zgodnie ze wzorem dołączonym do ogłoszenia.

UWAGA:

1. Dofinansowanie w trybie art. 19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będzie przyznawane do wyczerpania środków.

2. W odniesieniu do realizacji zadania mają  zastosowanie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z poźń.zm), tj. oferent zobowiązuje się podczas realizacji zadnia publicznego zapewnić w co najmniej minimalnym zakresie dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 6 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wójt Gminy Wielowieś

 

Wersja XML