Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Cyfrowa Gmina

eu.7e69256f.jpeg

 

Okres realizacji projektu: 07.04.2022r. - 30.09.2023r.

Wartość przyznanego dofinansowania: 174630,00 zł

Nazwa programu w ramach którego projekt jest współfinansowany:  Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

Koncepcja projektu koncentruje się przede wszystkim na realizacji zadań niezbędnych do świadczenia elektronicznych usług publicznych, zapewnieniu ciągłości działania pracy Urzędu w związku z zagrożeniem pandemicznym oraz poprawie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy, poprzez zabezpieczenie sieci teleinformatycznej oraz systemów informatycznych w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych i podległych. Zostanie również wdrożony zintegrowany system zabezpieczenia danych który będzie przechowywał dane na wypadek uszkodzenia sprzętu lub ataku na systemy Urzędu.

Cele projektu zostaną zrealizowane przez następujące działania:

1. Diagnoza cyberbezpieczeństwa

2. Zakupienie Stacji Roboczych w celu poprawy jakości obsługi petentów i zabezpieczenia danych – komputery są przestarzałe, na dyskach hdd, bez modułu TPM 2.0, odpowiadającego za bezpieczeństwo danych, potrzebnego do uruchomienia najnowszego systemu operacyjnego - Windows 11.

3. Modernizacja i rozbudowa Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją o informatyzację jednostek podległych (Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Obsługi Placówek, Gminna Biblioteka Publiczna) - wprowadzenie systemu EZD (Elektronicznego Zarządzania dokumentacją) zintegrowanego z EZD Urzędu. Integracja i praca w jednym systemie wszystkich jednostek pozwoli na szybszą obsługę petenta, dostęp do informacji w czasie pracy zdalnej, możliwość odbierania elektronicznej korespondencji dostarczanej przez użytkowników oraz przesyłanie elektronicznej korespondencji pomiędzy jednostkami co np. może usprawnić pracę zdalną – pracownik jednostki lub Urzędu będzie mógł wejść zdalnie do systemu i udzielić wszelkich potrzebnych informacji petentowi nie będąc fizycznie w jednostce na podstawie dostępnych dokumentów elektronicznych. W daleko idącym planie takie oprogramowanie ma zapewnić stworzenie kompletnego systemu z dostępem do e-usług dla mieszkańców. Działanie to jest uwzględnione w kosztorysie pod pozycją "Usługi informatyczne w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania" i wycenione na kwotę 26000zł

4. Zintegrowanie usług telekomunikacyjnych i bezprzewodowej transmisji danych jednostek organizacyjnych gminy przez migrację usług telefonii stacjonarnej do usług mobilnych i wdrożenie usługi wirtualnej centrali, która zastąpi używane obecnie rozwiązania stacjonarne. Nowe rozwiązanie umożliwi m.in. skontaktowanie się petenta z pracownikiem podczas pracy zdalnej. Dodatkowymi atutami są identyfikacja rozmówców czy nagrywanie rozmów. Istniejące dotychczas rozwiązania opierające się na telefonach stacjonarnych w urzędzie i jednostkach oraz dodatkowych telefonach mobilnych są rozwiązaniami dublującymi usługi i zwiększającymi koszty. Zastąpienie telefonów stacjonarnych urzędników telefonami mobilnymi (smartfony i aparaty stacjonarne na kartę SIM) pozwoli na zredukowanie części usług oraz zwiększenie funkcjonalności.

5. Zakupienie i wdrożenie wielofunkcyjnej zapory sieciowej (UTM), umożliwiającej bezpieczne połączenie pomiędzy odległymi sieciami informatycznymi jednostek organizacyjnych, umożliwiającej bezpiecznie zdalne połączenie pracownika z siecią urzędu podczas pracy zdalnej oraz analizę i zabezpieczenie ruchu sieciowego wewnątrz urzędu.

6. Modernizacja infrastruktury sieciowej serwerowni w urzędzie gminy w celu stworzenia centralnej serwerowni na potrzeby urzędu i jednostek.

7. Zakup licencji na oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa – programu do kompletnego backupu danych - serwerów oraz stacji roboczych pracowników

Edukacja cyfrowa urzędników

1. Szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

2. Szkolenia stacjonarne dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania. Przewidziano szkolenia dla pracowników merytorycznych z oprogramowania EZD w jednostkach podległych. Do przeprowadzenia szkoleń nie jest konieczny zakup sprzętu i dodatkowego oprogramowania do prowadzenia szkoleń.

Wyżej wymienione działania poprzedzone zostaną inwentaryzacją i diagnozą systemu bezpieczeństwa. Zasadniczym celem inwentaryzacji baz danych, systemów teleinformatycznych, infrastruktury teleinformatycznej oraz rozwiązań sprzętowych i systemów bezpieczeństwa wykorzystywanych w Gminie Wielowieś będzie zdiagnozowanie występujących problemów i ograniczeń oraz określenie kluczowych potrzeb w przedmiotowym zakresie w kontekście celów całego projektu, czyli bezpiecznego przechowywania i przetwarzania danych w urzędzie oraz zapewnienia bezpiecznej wymiany danych.

 

eu.7e69256f.jpeg

Wersja XML