Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin organizacji wycieczek Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi

Regulamin organizacji wycieczek

Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi

 

§1

Zasady ogólne

 

 1. Wycieczki są formą działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi.

 2. Organizowanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi krajoznawstwa i turystyki ma na celu:

  - poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,

  - poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,

  - wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,

  - upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz

  - umiejętności korzystania z zasobów przyrody,

  - podnoszenie sprawności fizycznej,

  - upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, form aktywnego wypoczynku,

  - przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej,

  - poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

 3. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

 4. Obowiązkiem organizatora jest sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności uczestników, wymaganych podczas wycieczki.

 5. Uczestnicy niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach za zgodą dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi, po przeanalizowaniu każdego przypadku indywidualnie wraz z rodzicem/opiekunem prawnym.

   

§2

Rodzaje wycieczek

 

 1. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:

  wycieczki krajoznawczo – turystyczne o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, organizowane w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce.

 2. Wycieczki mogą być organizowane w kraju.

 

§3

Kierownik wycieczki i opiekunowie

 

 1. Kierownika wycieczki wyznacza dyrektor spośród pracowników pedagogicznych Gminnego Ośrodka Kultury o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

 2. Opiekunem wycieczki może być pracownik Gminnego Ośrodka Kultury lub inna osoba pełnoletnia, która uzyska zgodę dyrektora.

 3. Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy: opracowanie szczegółowego programu i harmonogramu oraz wypełnienie karty wycieczki, przedstawienie regulaminu wycieczki i zapoznanie z nim wszystkich uczestników, zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie, zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania, określenie zadań dla opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki, nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny, sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy, organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników, przygotowanie projektu planu finansowego wycieczki, dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, podsumowanie, ocena i rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu.

 4. Do obowiązków opiekuna należy: sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami wycieczki, współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki, nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, nadzór nad wykonywaniem przydzielonych zadań, wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

 5. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.

 6. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.

   

§4

Zasady organizacji wycieczek

 

 1. Przy wyjściu (wyjeździe) z uczestnikami wycieczki poza teren Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi, w obrębie tej samej miejscowości na wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo turystyczne powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 30 uczniów.

 2. Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi, powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy do 15 uczniów.

 3. Na wycieczkach łatwych w terenie płaskim powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy do 20 uczniów.

 4. Na wycieczkach intensywnych i turystyki kwalifikowanej w obszarze górskim powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy do 10 uczniów. Ponad to wycieczki piesze organizowane na terenach parków narodowych oraz na szlakach leżących powyżej 1000 m. n. p. m. mogą prowadzić tylko górscy przewodnicy turystyczni.

 5. Na wycieczkach rowerowych powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy do 12 uczniów. Przy czym należy pamiętać, że dozwolona jest jazda pojedyncza z zachowaniem bezpiecznych odstępów. Zawsze prowadzącym i zamykającym grupę rowerzystów jest opiekun.

 6. Miejscem zbiórki uczestników rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest miejsce przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi, skąd uczestnicy udają się do domu; po godzinie 21:00 – wyłącznie pod opieką rodziców.

 7. Opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzać stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego. Udział uczestników niepełnoletnich w wycieczce wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych.

 8. Za szkody wyrządzone przez dzieci w trakcie trwania wycieczki odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni.

 9. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.

 10. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

 11. Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

 

§5

Obowiązki uczestników wycieczki

 

Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:

 1. Przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie.

 2. Poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu.

 3. Wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika.

 4. W środkach transportu zająć miejsce w wyznaczone przez opiekuna.

 5. W czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno,

  nie zaśmiecać pojazdu.

 6. Korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem.

 7. W czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna.

 8. Dbać o higienę i schludny wygląd.

 9. Nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna.

 10. W czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać postanowień i regulaminów tych obiektów.

 11. Zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury.

 12. Przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych – środki znalezione, a zabronione ulegną zniszczeniu.

 

§6

Finansowanie wycieczek

 

 1. Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, wysokość i źródła dochodu, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.

 2. Wycieczki finansowane mogą być z budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi, uczestników lub innych źródeł (np. od sponsorów).

 3. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników niepełnoletnich biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów, chyba, że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł.

 4. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.

 5. Kierownik i opiekunowie wycieczki nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.

 6. Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez uczestników pełnoletnich, rodziców/prawnych opiekunów uczestników listy wpłat lub przelewy bankowe oraz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze – w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów, jednak wydatki tego typu nie mogą przekroczyć 20% kosztów wycieczki.

 7. Rozliczenie wycieczki składa się w terminie 2 tygodni od dnia jej zakończenia u dyrektora.

 

 

§7

Dokumentacja wycieczki

 

 1. Karta wycieczki z harmonogramem.

 2. Lista uczestników wycieczki.

 3. Pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów w przypadku uczestników niepełnoletnich -załącznik nr 3.

 4. Regulamin zachowania się uczestników podczas wycieczki – załącznik nr 1.

 5. Rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu – załącznik nr 2.

 6. Dowód ubezpieczenia uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków (nr polisy ubezpieczenia uczestników wycieczki).

 7. Dokumentacja wycieczki, o której mowa w punkcie 1 - 4 winna być złożona w terminie minimum 3 dni przed jej rozpoczęciem do zatwierdzenia u dyrektora.

 

§9

Postanowienia końcowe

 

 1. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków.

 2. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych w zasadach wewnątrzszkolnego oceniania.

 3. W przypadku nie przestrzegania regulaminu wycieczek przez uczestnika niepełnoletniego zawiadamia jego rodziców/prawnych opiekunów. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do natychmiastowego odebrania uczestnika z wycieczki.

 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy, Statutu Gminnego Ośrodka Kultury oraz rozporządzeń w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki.

 5. Zmian w niniejszym regulaminie dokonuje wyłącznie Dyrektor.

 

Regulamin Wycieczki

 

Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób. Dlatego każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:

 1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.

 2. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników.

 3. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.

 4. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

 5. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.

 6. Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne.

 7. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.

 8. W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.

 9. Przestrzegać godzin ciszy nocnej.

 10. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.

 11. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych.

 

Wersja XML