Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin Ferii Zimowych 2022 organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi

Na podstawie: Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 194), statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi wprowadzonego Uchwałą nr XXII/221/2021 Rady Gminy Wielowieś z dnia 25 lutego 2021r. z późn. zm.,

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin Ferii Zimowych 2022 organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

 

REGULAMIN FERII ZIMOWYCH 2022

w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi

 

 1. Ferie Zimowe obejmują warsztaty i zajęcia w terminie od 21.02 – 25.02.2022 r. w godz. 9.00-12.00 w siedzibie GOK, ul. Główna 47, 44-187 Wielowieś.

 2. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-14 lat (roczniki 2015-2007).

 3. Zgłoszenie na Ferie Zimowe 2022 organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi jest możliwe poprzez wypełnienie karty zgłoszenia dostępnej w sekretariacie GOK oraz na stronie www.facebook.com/GOKWielowies - załącznik nr 1 do regulaminu.

 4. Wypełnienie karty zgłoszenia oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 5. Uczestnicy zajęć przebywają pod stałą opieką opiekuna od godz. 9.00 do godz. 12.00.

 6. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.

 7. O ile rodzice/opiekunowie prawni nie wyrazili zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, mają obowiązek osobistego odbioru dziecka z zajęć.

 8. Dziecko może odebrać osoba, która została upoważniona przez rodzica/opiekuna prawnego w formie pisemnej. Upoważnienie można złożyć oraz uaktualnić pisemnie w sekretariacie GOK – załącznik nr 2 do regulaminu.

 9. Uczestnicy zajęć mają prawo do:

  a. uczestniczenia we wszystkich programowych zajęciach, organizowanych podczas danego turnusu,

  b. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu zajęć Ferii Zimowych,

  c. uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawcy.

 10. Uczestnicy zajęć mają obowiązek:

  a. podporządkowania się poleceniom wychowawcy,

  b. przestrzegania ramowego harmonogramu dnia,

  c. brania czynnego udziału w programowych zajęciach,

  d. posiadania obuwia zmiennego,

  e. postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki,

  f. przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobrą atmosferę w grupie,

  g. szanowania rzeczy własnych i kolegów,

  h. przestrzegania ogólnych zasad BHP i ppoż., i natychmiastowego powiadomienia wychowawcy o zaistniałych problemach i wypadkach,

  j. zapoznania się wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi z programem i regulaminem zajęć oraz bieżącymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi zajęć.

 11. Za umyślne szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie prawni.

 12. Samowolne oddalenie się dziecka od opiekunów warsztatów, niewykonywanie poleceń wychowawców, jak również nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach.

 13. Organizator zajęć zobowiązuje się do zapewnienia:

  a. wykwalifikowanej opieki pedagogicznej,

  b. realizacji zajęć zgodnych z programem,

  c. materiałów edukacyjnych do zajęć,

  d. natychmiastowego powiadomienia rodziców lub opiekunów uczestnika zajęć o zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych,

  e. infrastruktury do realizacji programu zajęć z zachowaniem zasad BHP i ppoż. oraz zapewnieniu podstawowej opieki medycznej.

 14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe przyniesione na zajęcia przez uczestników.

 15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niewielkich zmian w programie zajęć.

 16. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Dyrektor GOK.

 17. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz wewnętrzne regulaminy i przepisy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi.

Wersja XML