Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Raport z konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Wielowieś na lata 2022-2027”

1. Podstawa prawna i przedmiot konsultacji
Konsultacje społeczne prowadzone były na podstawie art. 5a oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz.1051) oraz uchwały
nr XXIII/237/2021 Rady Gminy Wielowieś z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Wielowieś.
Przedmiotem konsultacji był projekt „Strategii Rozwoju Gminy Wielowieś na lata 2022-2027”, który
jest podstawowym, a zarazem najważniejszym dokumentem Gminy Wielowieś, określającym cele,
kierunki i możliwości rozwojowe. Celem konsultacji było umożliwienie zainteresowanym
interesariuszom Strategii, w tym zwłaszcza mieszkańcom Gminy Wielowieś, zapoznania się z treścią
dokumentu i zebranie wniosków, opinii, uwag i propozycji zmian w przedmiotowym projekcie
dokumentu.


2. Opis przebiegu i form konsultacji
Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Wielowieś na lata 2022-2027” trwały 35 dni
tj. od dnia 14.10.2021 r. do dnia 18.11.2021 r.
Konsultacje społeczne przeprowadzone były w formie zgłaszania uwag lub propozycji zmian i były one
skierowane do:
a) mieszkańców Gminy Wielowieś,
b) lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, w szczególności działających na terenie
Gminy Wielowieś organizacji pozarządowych i przedsiębiorców,
c) sąsiednich gmin: Toszek, Krupski Młyn, Tworóg, Zbrosławice, Strzelce Opolskie, Jemielnica
i Zawadzkie i ich związków,
d) Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w Gliwicach.
Konsultacje społeczne prowadzone były w następujących formach:
a) poprzez zamieszczenie projektu Strategii Rozwoju Gminy Wielowieś na lata 2022-2027 wraz
z formularzem konsultacyjnym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Wielowieś http://bip.wielowies.pl/ wraz z formularzem wnoszenia uwag.
b) poprzez zamieszczenie projektu Strategii Rozwoju Gminy Wielowieś na lata 2022–2027 wraz
z formularzem konsultacyjnym na stronie internetowej Gminy Wielowieś:
https://wielowies.pl/8/strona-glowna.html.
c) poprzez organizację spotkania z mieszkańcami, z udziałem radnych, sołtysów, przedstawicieli
organizacji pozarządowych, liderów społeczno-gospodarczych, przedsiębiorców oraz
wszystkich osób zainteresowanych tematyką Strategii Rozwoju Gminy Wielowieś na lata
2022-2027, które odbyło się 9 listopada 2021 roku o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku
Kultury (ul. Główna 47, 44-187 Wielowieś).

Uwagi do projektu konsultowanego dokumentu można było zgłaszać poprzez wypełnienie formularza
konsultacyjnego na dostępnym pod ogłoszeniem o konsultacjach wzorze oraz przekazanie go
w wyznaczonym terminie, do 18 listopada, w następujący sposób:
a) papierowo w siedzibie Urzędu Gminy w Wielowsi lub pocztą na adres Urząd Gminy
w Wielowsi, ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś,
lub
b) elektronicznie, za pomocą poczty elektronicznej, na adres wicewojt@wielowies.pl,
c) poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Wielowieś tj. /9003ikcled/SkrytkaESP.
Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych ze strony Urzędu
Gminy w Wielowsi był Pan Zygfryd Stróżyk - Zastępca Wójta Gminy Wielowieś, tel. 660 765 838,
e-mail: wicewojt@wielowies.pl.


3. Sposoby informowania o konsultacjach
O rozpoczęciu konsultacji społecznych oraz formach, w jakich będą one prowadzone, powiadomiono
w sposób zapewniający udział w nich możliwie szerokiego grona interesariuszy poprzez
opublikowanie zaproszenia do udziału w konsultacjach, który zamieszczono:
− w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy Wielowieś - http://bip.wielowies.pl/,
− na stronie internetowej Gminy Wielowieś – https://wielowies.pl/8/stronaglowna.html,
− na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wielowieś.
Ponadto przekazano projekt „Strategii Rozwoju Gminy Wielowieś na lata 2022-2027” do sąsiednich
gmin: Toszek, Krupski Młyn, Tworóg, Zbrosławice, Strzelce Opolskie, Jemielnica i Zawadzkie i ich
związków, oraz skierowano pismo do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach celem jego konsultacji i wydania
opinii lub zajęcia stanowiska.


4. Zestawienie opinii, propozycji i uwag zgłoszonych przez interesariuszy wraz z uzasadnieniem oraz analiza i sposób ich uwzględnienia
W wyznaczonym terminie tj. do 18.11.2021 r. nie wpłynęły żadne uwagi do konsultowanego projektu
„Strategii Rozwoju Gminy Wielowieś na lata 2022-2027”.
Podczas spotkania konsultacyjnego, które odbyło się 09.11.2021 r. o godzinie 16.00 w Gminnym
Ośrodku Kultury (ul. Główna 47, 44-187 Wielowieś), nie zostały zgłoszone żadne uwagi.
W zorganizowanym spotkaniu wzięły udział 3 osoby.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w Gliwicach pismem z dnia 20.10.2021 r. poinformował, że nie wnosi żadnych uwag
do przekazanego projektu dokumentu.

 

Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Wójt Gminy Wielowieś wystąpił z wnioskiem
o wydanie opinii przez Zarząd Województwa Śląskiego dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń
i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie,
określonych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2030, w projekcie Strategii Rozwoju
Gminy Wielowieś na lata 2022-2027. Zarząd Województwa Śląskiego zaopiniował pozytywnie projekt
Strategii w ww. zakresie – opinia stanowi załącznik do Uchwały Nr 2388/285/VI/2021 Zarządu
Województwa Śląskiego z dnia 3.11.2021 r. w sprawie przyjęcia opinii Zarządu Województwa
Śląskiego dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania
i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, określonych w Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego Śląskie 2030, w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Wielowieś na lata 2022-
2027.

 

PDFRaport z konsultacji społecznych_Strategia_Rozwoju_Gminy_Wielowieś.pdf (263,78KB)

Wersja XML