Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiany do "ustawy odległościowej"

Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Pan
Ginter Skowronek
Wójt Gminy Wielowieś

Dotyczy: prac nad ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Szanowny Panie Wójcie,

w nawiązaniu do Pańskiego pisma z 27 października 2021 r. (znak ER.670.1.2021) oraz wcześniejszej korespondencji uprzejmie informuję, że projekt nowelizacji ww. ustawy (nr UD207 w wykazie prac legislacyjnych RM) został w dniu 4 maja br. przekazany do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych (link do strony projektu: https://legislacja.gov.pl/projekt/12346353). Otrzymano ponad 400 uwag. Obecnie trwa ich szczegółowa analiza w celu wypracowania stanowiska biorącego pod uwagę opinie wszystkich interesariuszy.

Sądzę, że przejście do kolejnych etapów prac legislacyjnych nastąpi w ciągu najbliższych tygodni.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Kaźmierski
zastępca dyrektora departamentu
/ kwalifikowany podpis elektroniczny /


Pismo wójta gminy Wielowieś do Ministra Rozwoju i Technologii

ER. 670.1.2021                                                                            

Wielowieś, dnia 27 października 2021r.        


Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Pan Minister Piotr Nowak
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

W zawiązaniu do otrzymanej korespondencji z dnia 21 lipca 2020 r. (znak sprawy: DGN-II.0710.16.2020 IK: 1286769) dotyczącej wprowadzenia planowanej na styczeń 2021 r. nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych obowiązującej od 16 lipca 2016r. i  korespondencji z dnia 3 lutego 2021 (brak znaku sprawy) podpisanej  przez dyrektora departamentu Przemysława Hofmana, informującej o trwających pracach legislacyjnych dotyczących wyżej wymienionej ustawy ponownie proszę o informacje, na jakim etapie jest proces legislacyjny planowanych zmian i kiedy zostaną wprowadzone rozwiązania liberalizujące zapis określający lokalizacje elektrowni wiatrowych w stosunku do budynków mieszkalnych. Na terenie naszej gminy funkcjonuje elektrownia wiatrowa składająca się z 20 turbin wiatrowych o wysokości około 200 m. Rada Gminy Wielowieś w dniu 24 stycznia 2019 r. podjęła uchwałę Nr IV/28/2019 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielowieś. Mając na uwadze treść otrzymanych korespondencji wstrzymaliśmy prace nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielowieś w nadziei na szybką liberalizację przepisów tzw. odległościowych (10H). Aktualny stan prawny i funkcjonująca farma wiatrowa uniemożliwia prowadzenie prac studialnych na 90% terenu naszej gminy. Gmina jest związana umową z firmą urbanistyczna przygotowującą zmianę studium do 2 grudnia 2021 i aktualnie nie posiadamy żadnych wiążących informacji z Państwa strony, które to pozwoliłyby nam podjąć jakiekolwiek decyzje co do dalszej realizacji prac nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielowieś. Proszę o pilną odpowiedź. W załączeniu przesyłamy kserokopie otrzymanej korespondencji z dnia 21 lipca 2020 r. i 3 lutego 2021 r.

Wersja XML