Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OPS poszukuje pracownika

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielowsi poszukuje osoby gotowej do podjęcia zatrudnienia na umowę zlecenie w charakterze opiekuna wykonującego usługi opiekuńcze dla mieszkańców gminy Wielowieś objętych w/w formą wsparcia przez OPS Wielowieś w roku 2021.

Wymagania zleceniodawcy to przede wszystkim: dyspozycyjność w godzinach 7-15, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekuna, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku mile widziane sczepienie na Covid-19.

Pozostałe informacje dotyczące zakresu wykonywanego zlecenia, warunków pracy oraz wymaganych dokumentów aplikacyjnych zostały zawarte w poniższym załączniku.

Oferty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielowsi, 44-187 Wielowieś ul.Główna 1, osobiście z dopiskiem "opiekun usług opiekuńczych" lub za pośrednictwem poczty.

OGŁOSZENIE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielowsi
44-187 Wielowieś ul.Główna 1

poszukuje osoby gotowej do podjęcia zatrudnienia na umowę Zlecenie do świadczenia usług opiekuńczych u mieszkańców Gminy Wielowieś objętych wymienioną formą pomocy przez OPS Wielowieś w roku 2021.

 

I . Wymagania niezbędne

➢  obywatelstwo polskie

➢  pełna zdolność do czynności prawnych do korzystania z pełni praw publicznych

➢  dyspozycyjność w godzinach od 7.00- 15.00

 

II.  Wymagania pożądane

➢  empatia, altruistyczna postawa, sumienność i rzetelność, samodzielność, dyskrecja, umiejętność skutecznego komunikowania się

➢  posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku opiekuna

➢  wysoka kultura osobista

➢  umiejętności organizowania pracy w domu chorego

➢  mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub kurs opiekuna osoby starszej, niepełnosprawnej

 

III. Zakres obowiązków

IV. Wymiar i zakres usług opiekuńczych

Usługi opiekuńcze u podopiecznych świadczone mogą być codziennie zgodnie z otrzymanym harmonogramem 5 dni w tygodniu. Ilość dni w tygodniu świadczonych usług oraz zakres zleconych czynności, zależeć będzie od indywidualnych potrzeb beneficjenta.

V. Wynagrodzenie

Za świadczone usługi opiekuńcze Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w kwocie 25 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100 gr) za każdą godzinę zegarową wykonania zlecenia.

Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z dojazdami Zleceniobiorcy ani ewentualnymi przejazdami podczas świadczenia usług opiekuńczych. Do czasu świadczenia usług wlicza się wyłącznie czas wykonywania czynności zleconych, nie wlicza się natomiast czasu dojazdu Zleceniobiorcy do osoby, w stosunku, do której świadczone są usługi opiekuńcze ani jego powrotu do miejsca zamieszkania.

VI. Miejsce wykonywania usługi:

Miejscem wykonywania usługi będzie miejsce zamieszkania podopiecznego na terenie Gminy Wielowieś.

VII. Wymagane dokumenty:

 1. CV/ życiorys zawodowy
 2. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 3. dokumenty potwierdzające obywatelstwo (do wglądu)
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne, a także o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

VIII. Miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie kompletu dokumentów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielowsi 44-187 Wielowieś ul.Główna 1, osobiście z dopiskiem „opiekun usług opiekuńczych„ lub za pośrednictwem poczty.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wersja XML