Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka odpadami

 Zapraszamy do korzystania z aplikacji Moje Odpady.

download_android.png download_ios.png

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres e-mail: it@wielowies.pl

Harmonogram na 2023 rok

PDFHarmonogram Wielowieś 2023r.1.pdf (62,91KB)

Harmonogram Wielowieś 2023r.1_page-0001.jpeg

Harmonogram Wielowieś 2023r.1_page-0002.jpeg

Deklaracja

PDFwzór deklaracji od 08.03.2022.pdf (129,22KB)

ODTwzór deklaracji od 08.03.2022.odt (55,66KB)

Materiał merytoryczny dot. wzrastającej wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miastach i gminach województwa śląskiego

PDFmaterial-merytoryczny_gospodarka-odpadami_wf 1.pdf (200,23KB)

 

 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami - co się pod nią kryje? 

Opłata za gospodarowanie odpadami - czyli co wpływa na wzrost opłaty?

Opłata za gospodarowanie odpadami - kilka kluczowych zasad

 

Segregacja odpadów

Jednolity System Segregacji Odpadów

Piątka za segregację” to hasło przewodnie kampanii informacyjno-edukacyjnej Ministerstwa Klimatu i Środowiska mającej na celu edukację społeczeństwa w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Materiały edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami, w tym segregacji odpadów dostępne są na stronie internetowej www.naszesmieci.pl

 

 

Stawki i terminy płatności

Zgodnie z uchwałą nr XXXII/339/2022 Rady Gminy Wielowieś z dnia 2 czerwca 2022 roku stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych od dnia 1 lipca 2022r. wynosi :

38,00 zł/miesiąc od osoby, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
114,00 zł/miesiąc od osoby, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

W przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku stawka opłaty ulega zmniejszeniu o 2 zł i wynosi 36,00 zł od osoby za miesiąc.

Stawki opłat za pojemnik lub worek na odpady komunalne dla nieruchomości tzw. mieszanych, gdzie w części nieruchomości zamieszkują mieszkańcy a w części prowadzona jest działalność gospodarcza od dnia 1 lipca 2022r. wynoszą:

 • za pojemnik 120 l – 26,00 zł,

 • za pojemnik 240 l – 52,00 zł,

 • za pojemnik 1100 l – 230,00 zł,

 • za pojemnik 5000 l – 1030,00 zł,

 • za pojemnik 7000 l – 1440,00 zł,

 • za worek 120 l – 8,00 zł,

 • za worek 80 l – 8,00 zł.

W przypadku braku segregacji opłata ta wzrasta trzykrotnie.

Ponadto zgodnie z uchwałą nr XXIV/250/2021 Rady Gminy Wielowieś z dnia 13 maja 2021 roku ryczałtowa stawka roczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 191,00 zł. W przypadku braku selektywnego zbierania odpadów stawka ta wynosić będzie 573,00 zł.

Opłatę należy uiszczać przelewem na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez Gminę.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz tzw. mieszanych obowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi co dwa miesiące z dołu, do ostatniego dnia miesiąca: lutego, kwietnia, czerwca, sierpnia, października i grudnia każdego roku, w łącznej wysokości stanowiącej sumę opłat za dwa miesiące kalendarzowe.

Właściciele nieruchomości letniskowych opłacają ryczałtową stawkę roczną z góry w terminie do końca października każdego roku.

Gmina nie wystawia faktur ani rachunków z tego tytułu.

 
PSZOK

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Wielowieś prowadzony jest przez:

 

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Gminy Wielowieś z siedzibą w Sierotach

 ul. Lipowa 14
44-187 Wielowieś

e-mail: 

tel. (32) 233 60 95 lub (32) 445 01 54


 

Czynny: poniedziałek i piątek każdego tygodnia oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 8:00 - 12:00Do Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych można przekazać następujące odpady komunalne zebrane w sposób selektywny:
 

 • papier

 • szkło

 • metale i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe

 • bioodpady

 • przeterminowane leki i chemikalia

 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki

 • odpady niebezpieczne

 • zużyte baterie i akumulatory\

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe

 • zużyte opony (z wyłączeniem opon z samochodów ciężarowych i ciągników)

 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 100 kg na nieruchomość/lokal mieszkalny na rok.

 • odpady tekstyliów i odzieży

Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

Nazwa podmiotu

Adres

Kontakt telefoniczny

Firma Usługowo Handlowa „Natezja” Sp. j. Urszula Heinrich, Dominika Bremer

ul. Raciborska 25G

44-153 Trachy

 

503 811 312

Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów MPGK Sp. z o.o.

ul. Cmentarna 19f

41-800 Zabrze

 

32 370 09 21

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów powstających w gospodarstwach rolnych  jest usługą odpłatną! 


Odpadów powstających w gospodarstwach rolnych nie można mieszać z odpadami komunalnymi 
powstającymi w gospodarstwach domowych! 
Nie podlegają one przyjęciu przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), ponieważ punkt ten przeznaczony jest wyłącznie dla odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych! 
 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Raz do roku gmina Wielowieś organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Oprócz możliwości oddania zużytego sprzętu podczas zbiórek organizowanych przez gminę, mieszkańcy mogą również oddać te odpady do jednostek handlowych na zasadzie wymiany przy zakupie nowego sprzętu.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonym przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z/s w Sierotach przy ul. Lipowej 14 w godzinach otwarcia.

Punkt czynny jest w poniedziałek i piątek każdego tygodnia oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 12.00.

 

Uchwały

Informacje w Biuletynie Informacji Publicznej

 
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Informacje w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Podmioty odbierające odpady komunalne

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wielowieś

 

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Wójt prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 

Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz letniskowych z terenu gminy Wielowieś odbierane są przez przedsiębiorcę wybranego w drodze przetargu, tj. REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o., ul. Nakielska 1-3, 42-600 Tarnowskie Góry.

 

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych

 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (budynki użyteczności publicznej, lokale handlowe, usługowe, gastronomiczne, itp.), na których powstają odpady komunalne zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Wielowieś. Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej dostępny jest na stronie www.bip.wielowies.pl w zakładce „utrzymanie czystości i porządku”.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej sam decyduje, z którym podmiotem podpisze umowę.

Odbiór odpadów powinien być zgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielowieś tj. umowy powinny być podpisane m.in. na selektywną zbiórka odpadów komunalnych w określonych pojemnikach lub workach i z minimalną częstotliwością odbioru określoną w Regulaminie.

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wielowieś niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 

 

 

2020 rok

zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne

bioodpady

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przekazanych do składowania

Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o.,

ul. Rybnicka 199G, 44-100 Gliwice

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. Kompostownia odpadów

ul. Laryszowska, 42-680 Tarnowskie Góry

Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Składowisko odpadów ul. Rybnicka 44-100 Gliwice

PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp.K.,

ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska

 

BPK Sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 10, 41902 Bytom

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze

 

ITOS Sp. z o. o. ul. Cegielniana 22, 42-700 Lipie Śląskie

 

 

Cofinca Poland Sp.z o. o. ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie Zdrój

 

 

ZGK ZAW-KOM

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne 47-126 Kielcza

 

2019 rok

zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne

bioodpady

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przekazanych do składowania

Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o.,

ul. Rybnicka 199G, 44-100 Gliwice

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. Kompostownia odpadów

ul. Laryszowska, 42-680 Tarnowskie Góry

Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Składowisko odpadów ul. Rybnicka 44-100 Gliwice

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,

ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie

 

 

 

2018 rok

zmieszane odpady komunalne

odpady zielone

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przekazanych do składowania

Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o.,

ul. Rybnicka 199G, 44-100 Gliwice

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. Kompostownia odpadów znajdująca się na terenie Składowiska Odpadów przy

ul. Laryszowskiej, 42-680 Tarnowskie Góry

Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Składowisko odpadów ul. Rybnicka 44-100 Gliwice

Instalacja MBP-RIPOK ul. Brzezińska, 41-503 Chorzów

 

 

MPGK Sp. z o.o. w Zabrzu, ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze

 

 

 

2017 rok

zmieszane odpady komunalne

odpady zielone

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przekazanych do składowania

Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o.,

ul. Rybnicka 199G, 44-100 Gliwice

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. Kompostownia odpadów znajdująca się na terenie Składowiska Odpadów przy

ul. Laryszowskiej, 42-680 Tarnowskie Góry

Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Składowisko odpadów ul. Rybnicka 44-100 Gliwice

MPGK Sp. z o.o. w Zabrzu, ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze

 

 

 

2016 rok

zmieszane odpady komunalne

odpady zielone

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przekazanych do składowania

Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. ul. Kaszubska 2 44-100 Gliwice, miejsce prowadzenia działalności: ul. Rybnicka 199G, 44-100 Gliwice

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. Kompostownia odpadów znajdująca się na terenie Składowiska Odpadów przy ul. Laryszowskiej, 42-680 Tarnowskie Góry

Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Składowisko odpadów ul. Rybnicka 44-100 Gliwice

MPGK Sp. z o.o. ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze

 

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. Składowisko Odpadów przy ul. Laryszowskiej w Tarnowskich Górach

Instalacja MBP 41-503 Chorzów ul. Brzezińska, PTS ALBA Sp. z o.o. ul. Bytkowska 15, 41-503 Chorzów

 

 

ALBA MPGK Sp. z o.o. ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Lipówka II” ul. Główna 144a w Dąbrowie Górniczej

 

 

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. Sortownia odpadów komunalnych i z selektywnego zbierania znajdująca się na terenie Składowiska Odpadów przy ul. Laryszowskiej w Tarnowskich Górach

 

 

 

2015 rok

zmieszane odpady komunalne

odpady zielone

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przekazanych do składowania

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. Sortownia odpadów komunalnych i z selektywnego zbierania znajdująca się na terenie Składowiska Odpadów przy ul. Laryszowskiej w Tarnowskich Górach

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. Kompostownia odpadów znajdująca się na terenie Składowiska Odpadów przy ul. Laryszowskiej, 42-680 Tarnowskie Góry

MOSIR Zabrze Sp. z o.o., 41-800 Zabrze ul. Matejki 6 instalacja: składowisko odpadów komunalnych w Zabrzu ul. Cmentarna 19

MPGK Sp. z o.o. w Zabrzu Zakład segregacji i kompostowni MPGK Sp. z o.o. w Zabrzu ul. Lecha 10, 41-800 Zabrzeul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom- instalacja: składowisko odpadów komunalnych w Bytomiu przy Al. Jana Pawła II 10

Tonsmeier Południe Sp. z o.o., 41-700 Ruda Śląska ul. Kokotek 33 sortownia odpadów zmieszanych i produkcji paliw alternatywnych

 

Drotex PKL Leszek Galos ul. Drozdów 4/11 Ruda Śląska Bykowina; instalacja do produkcji kruszyw-odzysk odpadów na terenach przemysłowych Huty Pokój o nr geodez. 3046/215 i 3025/215 w Rudzie Śląskiej

 

 

BM Recykling Sp. z o.o. ul. Tkacka 30, 34-120 Andrychów Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych ul. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice

 

 

Remondis Tarnowskie Góry Składowisko Odpadów Komunalnych w Tranowskich Górach ul Laryszowska

 

2014 rok

zmieszane odpady komunalne

odpady zielone

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przekazanych do składowania

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. Sortownia odpadów komunalnych i z selektywnego zbierania znajdująca się na terenie Składowiska Odpadów przy ul. Laryszowskiej w Tarnowskich Górach

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. Kompostownia odpadów znajdująca się na terenie Składowiska Odpadów przy ul. Laryszowskiej, 42-680 Tarnowskie Góry

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. Składowisko Odpadów Komunalnych w Tarnowskich Górach ul. Laryszowska

EKOFOL II SA Składowisko Odpadów komunalnych 44-120 Pyskowice ul. Wrzosowa 35 (sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnego zbierania)

 

BM Recykling Sp. z o.o. ul. Tkacka 30, 34-120 Andrychów Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych ul. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice

Tonsmeier Południe Sp. z o.o., 41-700 Ruda Śląska ul. Kokotek 33 (sortownia odpadów zmieszanych i produkcji paliw alternatywnych)

 

Trans-Krusz Eko Sp. z o.o. ul. Rybnicka 6- 43-200 Pszczyna (ul. Wrzosowa 20a 44-120 Pyskowice, działka nr 246/144 Pyskowice-Zaolszany)

 

 

SG Synergia Sp. z o.o. S.K.A. ul. Rybnicka 6, 43-200 Pszczyna, (ul. Wrzosowa 20a 44-120 Pyskowice-instalacja krusząco przesiewająca w procesie wytwarzania komponentu do paliw alternatywnych)

 

2013 rok

zmieszane odpady komunalne

odpady zielone

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przekazanych do składowania

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. Sortownia odpadów komunalnych i z selektywnego zbierania znajdująca się na terenie Składowiska Odpadów przy ul. Laryszowskiej w Tarnowskich Górach

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. Kompostownia odpadów znajdująca się na terenie Składowiska Odpadów przy ul. Laryszowskiej, 42-680 Tarnowskie Góry

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. Składowisko Odpadów Komunalnych w Tarnowskich Górach ul. Laryszowska

EKOFOL II SA w Bytomiu Składowisko Odpadów Komunalnych 44-120 Pyskowice-Zaolszany ul. Wrzosowa 20A

 

 

 

Osiągnięte poziomy recyklingu

 

 

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych osiągnięty przez Gminę Wielowieś [%]

rok

2021r.

2022r.

2023r.

2024r.

poziom wymagany

20

25

35

45

poziom osiągnięty przez gminę Wielowieś

15,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych osiągnięty przez podmioty odbierające odpady komunalne [%]

 

Podmiot wpisany do Rejestru działalności regulowanej

2021

2022

2023

2024

 

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o. o.

2,04

 

 

 

 

Prezero Service Południe Sp. z o. o.

0

 

 

 

Remondis Opole Sp. z o. o.

-

 

 

 

 

Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach

-

 

 

 

Remondis Gliwice Sp. z o. o.

-

 

 

 

Strach i Synowie Sp. z o. o.

-

 

 

 

Natezja Sp. z o. o.

0

 

 

 

EKO-SYSTEM BIS Sp. z o. o. Sp. K.

-

 

 

 

FCC Polska Sp. z o. o.

 

 

 

 

Wywóz nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach

-

 

 

 

 

Osiągnięte przez Gminę Wielowieś wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

rok

2012r.

2013r.

2014r.

2015r.

2016r.

2017r.

2018r.

2019r.

2020r.

poziom wymagany

10

12

14

16

18

20

30

40

50

poziom osiągnięty przez gminę Wielowieś

8,61

14,99

14,03

17,2

20,9

24

30

41

46

 

 

 

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne [%]

rok

2012r.

2013r.

2014r.

2015r.

2016r.

2017r.

2018r.

2019r.

2020r.

poziom wymagany

30

36

38

40

42

45

50

60

70

poziom osiągnięty przez gminę Wielowieś

100

100

100

100

92,54

100

100

100

47

 

 

 

 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. [%]

rok

2012r.

2013r.

2014r.

2015r.

2016r.

2017r.

2018r.

2019r.

16 lipca 2020r.

dopuszczalny poziom

75

50

50

50

45

45

40

40

35

osiągnięty poziom przez gminę Wielowieś

20,02

4,78

0

0

0

79

27

31

47

 

Osiągnięte poziomy recyklingu przez podmioty odbierające odpady

 

Podmiot wpisany do Rejestru działalności regulowanej

2016

2017

2018

2019

2020

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o. o.

20

-

0

20,022

-

0

30,149

-

34,628

42,24

-

11,86

4,29

-

42,67

Tonsmeier Południe Sp. z o. o.

18

-

38,89

20,2

100

0

30

100

2,14

 

Prezero Service Południe Sp. z o. o.

 

34,48

-

0

0

-

0

Remondis Opole Sp. z o. o.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Remondis Gliwice Sp. z o. o.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Strach i Synowie Sp. z o. o.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Przedsiębiorstwo Komunalne DARPOL Dariusz Strach

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

PZOM Strach Sp. z o. o. Sp. K.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

EKO-SYSTEM BIS Sp. z o. o. Sp. K.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ALBA Południe Polska Sp. z o. o.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A.S.A Eko Polska Sp. z o. o.

-

-

-

-

-

-

 

FCC Polska Sp. z o. o.

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Przedsiębiorstwo Spedycyjno Transportowe TRANSGÓR S.A.

-

-

-

-

-

-

 

Natezja Sp. z o. o.

 

0

-

-

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Informacja znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Analiza stanu gospodarki odpadami 

Informacja znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

Wersja XML