Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje projektów uchwał

Wójt Gminy Wielowieś informuje, iż w dniach od 16.06.2021 do 23.06.2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje następujących projektów uchwał:

 1. projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wielowieś, 
 2. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych, 
 3. projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wielowieś na lata 2021-2025, 
 4. projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 2902S - ulicy Młyńskiej w Wielowsi na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 907 do skrzyżowania z drogą powiatową 2901S – ul. Kościelna w Wielowsi do kategorii dróg gminnych. 

Termin i forma konsultacji zostały uregulowane w drodze zarządzenia Nr 114/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. dostępnego na stronie BIP, w Urzędzie Gminy oraz na tablicy ogłoszeń sołectw.

Wójt Gminy Wielowieś
Ginter Skowronek

Wersja XML