Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja systemu wodociągowego w Gminie Wielowieś

W Gminie Wielowieś funkcjonują dwa odrębne systemy wodociągowe obsługujące teren gminy jak i miejscowości sąsiednie należące do gminy Toszek i Tworóg. Obydwa systemy nie są ze sobą połączone, zasilane są także z osobnych ujęć wód podziemnych. Stan ten jest niebezpieczny pod względem stałego dostarczania wody przeznaczonej do spożycia o odpowiedniej jakości, w sytuacji poważnej awarii lub w przypadku wzrostu zawartości azotanów w wodzie na ujęciu, ponieważ w takich przypadkach nie ma możliwości dostarczania wody z jednego systemu do drugiego. Dla zapewnienia sprawności systemu wodociągowego mogącego zapewnić dostawę wody o odpowiednich parametrach należy przeprowadzić w Gminie Wielowieś 2 inwestycje:

  1. Budowę wodociągu tranzytowego Radonia- Świbie
  2. Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Wielowsi obejmującą budowę instalacji do usuwania azotanów

Ad.1 Budowa wodociągu tranzytowego Radonia - Świbie

Zaprojektowany tranzyt wodociągowy z Radoni do Świbia o łącznej długości 2,5 km z rur PE SDR 17 średnicy fi 110x6,6 mm rozpoczęto w 2018 roku. Ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania w 2018 roku rozpoczęto realizację inwestycji ze środków własnych. Od rozpoczęcia inwestycji wykonano 1,5 km wodociągu. Ostatni etap objęty niniejszym wnioskiem przewiduje wykonanie koło 1,0 km wodociągu.

Ad.2 Budowa systemu uzdatniania wody wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielowieś:

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji do usuwania azotanów w wodzie przeznaczonej do spozycia o wydajności 25 m3/h, opartej na technologii jonowej, na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Wielowsi, budowa odcinka kanalizacji sanitarnej odprowadzającej popłuczyny, budowa sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody do włączenia do istniejącej sieci oraz wymianę istniejącego wodociągu stalowego na PE fi 90

 

Szacowany koszt inwestycji 

850 000,00 zł brutto

 

Kwota wnioskowanych środków 

680 000,00 zł 

Wersja XML