Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GBP Regulamin

Regulamin
korzystania ze zbiorów i usług

Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielowsi.


 


 

I. Postanowienie ogólne

§ 1

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki korzystania ze zbiorów usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielowsi i Filii w Świbiu oraz określa prawa i obowiązki jej użytkowników.

§ 2

 1. Prawo korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki ma charakter powszechny i bezpłatny z zastrzeżeniem par. 6 pkt. 2 i 3.

 2. Prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki, powstaje po zapoznaniu się z Regulaminem i podpisaniu przez osobę przyjmowaną do Biblioteki karty zobowiązania do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody

na przetwarzanie danych osobowych. Czytelnik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o zmianach danych zawartych w zobowiązaniu.

 1. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celach statystycznych oraz sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

 2. Przy dokonywaniu przyjęcia, osoba o której mowa w pkt. 3, zobowiązana jest do okazania dowodu osobistego,

a w przypadku osób małoletnich legitymacji szkolnej.

 1. Za osoby małoletnie kartę zobowiązania podpisują rodzice małoletniego lub opiekun prawny.

 2. Karta biblioteczna, upoważnia do korzystania ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielowsi i Filii w Świbiu. Czytelnik ma obowiązek okazywać ją przy korzystaniu ze zbiorów Biblioteki.

 3. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za każde użycie karty bibliotecznej.

 4. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów i urządzeń Biblioteki i ponosi odpowiedzialność ich za zagubienie, zniszczenie.

 5. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia materiałów bibliotecznych, Czytelnik powinien dostarczyć pozycję tego samego autora, o tym samym tytule i tym samym lub późniejszym roku wydania.

 6. W przypadku niemożności zwrotu identycznej pozycji czytelnik uiszcza ryczałtową opłatę za książkę zgodnie

z wykazem opłat, Załącznik nr 1 do Regulaminu lub za zgodą dyrektora/kierownika może dostarczyć inną pozycję przydatną Bibliotece, o wartości nie niższej niż aktualna cena rynkowa zagubionej pozycji.

 1. W przypadku wydawnictwa wielotomowego za niezwrócenie lub zniszczenie jednego tomu Czytelnik odpowiada jak za niezwrócenie całości dzieła.


 

II. Zasady zachowania się w Bibliotece

§ 3

 1. Użytkownicy i inne osoby przebywające na terenie Biblioteki są zobowiązane do zachowania się w sposób nie utrudniający innym Czytelnikom korzystanie ze zbiorów i usług Biblioteki i dostępu do jej pomieszczeń oraz pracy bibliotekarzy.

 2. Bibliotekarz ma prawo wezwać do odpowiedniego zachowania osoby, zachowujące się sprzecznie z postanowieniem pkt. 1.

 3. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz ma prawo wezwać służby porządkowe.


 

III. Wypożyczanie

§ 4

 1. Czytelnik ma prawo do korzystania z:
  1. Wypożyczalni
  2. Czytelni
  3. Komputera

 2. W Wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek.

 3. Dzieci do lat 13 korzystają z księgozbioru wydzielonego.


 


 

§ 5

 1. Czytelnik ma prawo do wypożyczenia jednorazowo:
  1. książek w ilości 5 egzemplarzy na okres 30 dni. Bibliotekarz w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej ilości książek,
  2. audiobooków w ilości 2 tytułów na okres 30 dni. Bibliotekarz w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej ilości audiobooków,
  3. gier planszowych w ilości 1 egzemplarza na okres 15 dni.

 2. Biblioteka może trzykrotnie przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych na dalszy okres:
  1). 30 dni w przypadku książek i audiobooków, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
  2). 15 dni w przypadku gry planszowej.

 3. Przedłużenie terminu zwrotu następuje na wniosek Czytelnika złożony osobiście, telefonicznie, drogą internetową

w systemie OPAC lub przez inną osobę, najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu.

 1. Bibliotekarz na wniosek Czytelnika jest zobowiązany do udzielenia mu informacji o zbiorach, pomocy w ich wyborze i korzystaniu z katalogów oraz zasadach wypożyczeń międzybibliotecznych.

 2. Na wniosek Czytelnika Biblioteka:
  1. rezerwuje dla niego zbiory aktualnie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  2. dokonuje wypożyczeń międzybibliotecznych.

 3. W przypadku podania przez Czytelnika adresu e-mail, dostaje on hasło umożliwiające zalogowanie się

na indywidualne konto internetowe. Za jego pośrednictwem można zamawiać lub rezerwować materiały biblioteczne w systemie LIBRAnet.

 1. Ze zbiorów Czytelni można korzystać tylko za pośrednictwem bibliotekarza.

 2. Biblioteka udostępnia komputery i Internet w celach informacyjnych i edukacyjnych. Zabrania się wykorzystywania komputera do popełniania czynów niezgodnych z prawem.

 3. Stanowisko komputerowe udostępnia się użytkownikowi na czas nieprzekraczający 1 godziny, który może być przedłużony, jeśli nie będzie innych osób oczekujących na dostęp do komputera.


 

IV. Zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych

§ 6

 1. Czytelnik jest zobowiązany do terminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

 2. Za nieterminowy zwrot (przetrzymywanie) wypożyczonych materiałów bibliotecznych pobierane są opłaty wg zasad określonych w wykazie opłat, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 3. Biblioteka pobiera opłaty za niezwrócenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych (zniszczenie, zagubienie, uszkodzenie), poniesione wydatki związane z dochodzeniem należności za niezwrócone w terminie materiały biblioteczne.

 4. Czytelnik, który nie dokonał zwrotu lub który dokonał zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych po upływie terminów określonych w § 5 pkt. 1 ust. 1, 2, 3 nie może dokonywać dalszych wypożyczeń do czasu ich zwrotu

i uiszczenia opłaty za przetrzymywanie.

 1. W razie przetrzymywania wypożyczonych materiałów bibliotecznych Biblioteka może wysyłać do Czytelnika upomnienie w formie e-maila lub korespondencji listownej, której koszt pokrywa Czytelnik. Upomnienie zawiera żądanie zwrotu wypożyczonego materiału bibliotecznego i uiszczenia opłaty za przetrzymywanie w wysokości ustalonej na dzień wystawienia tego upomnienia, co nie zwalnia Czytelnika z obowiązku uiszczenia opłaty w wysokości za okres do dnia zwrotu wypożyczonego materiału bibliotecznego.

 2. Opłaty za nieterminowy zwrot pobierane są niezależnie od tego czy zostało wysłane upomnienie.

 3. Opłaty do osoby niepełnoletniej wysyłane są do osoby poręczającej.

 4. Opłat za przetrzymywanie nie nalicza się, jeżeli nieterminowy zwrot nastąpił z przyczyn leżących po stronie Biblioteki (remont, awaria, skontrum, itp.).

 5. Jeżeli Czytelnik mimo upomnień uchyla się od zwrotu materiałów bibliotecznych Biblioteka może dochodzić swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.


 

Dyrektor

Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielowsi

Sylwia Bulanda


 


 

Wielowieś, dn. 01.06.2021 r.

PDFzalacznik-nr-1-do-regulaminu-korzystania-ze-zbiorow-i-uslug (1).pdf (35,26KB)

Wersja XML