Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja dostępności

Gmina Wielowieś zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Strona Internetowa Gminy Wielowieś.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Gabriela Jastrzembska - koordynator dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej / Radosław Trzciński - koordynator dostępności cyfrowej, sekretarz@wielowies.pl / informatyk@wielowies.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 237 85 20 / 32 237 85 07. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-24.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

44-187 Wielowieś, ul. Główna 1
Tel.: 32 237 85 00
Faks: 32 233 51 14
E-mail:
Strona internetowa: https://wielowies.pl

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.wielowies.pl/ , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi 1 wejście główne od strony ulicy Głównej,

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

 

Realizując ustawę z dnia 19 lipca 2019 r . o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U.2020 r.1062 j.t.) oraz Ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. 2017.1824 j.t.), Urząd Gminy  Wielowieś umożliwia bezpłatne korzystanie z usługi tłumacza języka migowego. Urząd Gminy Wielowieś w zakresie komunikacji osób niesłyszących i niedosłyszących obsługuje Europejskie Centrum Obsługi Głuchych.

 

Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z ww. usługi zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Kancelarii Urzędu Gminy  ze wskazaniem metody komunikowania się.
Zgłoszenia można dokonać

W przypadku korzystania przez osoby niesłyszące z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana w celu ułatwienia porozumiewania się i udzielenia pomocy w załatwieniu spraw - wizyta w Urzędzie Gminy Wielowieś  nie musi być wcześniej uzgadniana.

Jednocześnie na stronie:

https://www.wielowies.ecog.pl/index.html

znajduje się  się formularz kontaktowy dla osoby głuchej.Wersja XML