Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi 

efrr2018.jpeg

W ramach projektu planowana jest termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi obejmująca docieplenie stropów i ścian zewnętrznych remont oraz wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej oraz budowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem gazowego kotła akumulacyjnego w miejsce istniejącego kotła węglowego.
Położenie Gminy Wielowieś w pobliżu aglomeracji śląskiej, czyste środowisko naturalne, stosunkowo dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna (wodociągi, kanalizacja, gazociągi, infrastruktura teletechniczna), bogata oferta rekreacyjnokulturowa predysponują rozwój gminy w kierunku rozwoju mieszkalnictwa rezydencjalnego, turystyki (głównie krótkoterminowej i sentymentalnej) i produkcji czystej żywności. Rozwijanie tych kierunków jest zagrożone głównie przez braki w infrastrukturze ochrony środowiska, drogowej i kulturalnej oraz brak środków finansowych na realizację inwestycji, zubożenie społeczeństwa i idącą za nim emigracją ludzi młodych głównie do krajów zachodnioeuropejskich. Jednym z głównych zagrożeń rozwoju Gminy jest niedostateczne wyposażenie w infrastrukturę ochrony środowiska i tym samym degradacja środowiska naturalnego, które jest jednym z największych atutów Gminy. Nadmierna emisja zanieczyszczeń do powietrza ma negatywny wpływ na produkcję żywności, która jest jednym z głównych kierunków działalności gospodarczej.
Spośród zinwentaryzowanych źródeł emisji największą wielkość emitowanego dwutlenku węgla charakteryzuje sektor budynków mieszkalnych oraz transportu. W zaopatrzeniu w energię cieplną w budynkach mieszkalnych Gminy Wielowieś przeważający udział mają: węgiel oraz biomasa drzewna. Natomiast znacznie mniejszy udział bilansu stanowią: gaz ziemny, olej opałowy i energia elektryczna. Gmina Wielowieś posiada duży potencjał dla podjęcia działań podnoszących efektywność energetyczną, zarówno w obszarze wytwarzania, jak i użytkowania energii, jak również w dziedzinie wdrożenia odnawialnych źródeł energii. Podjęcie inicjatyw termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej oraz przez poszczególnych mieszkańców gminy w ich gospodarstwach domowych, wobec dominacji węgla, jako paliwa, może przyczynić się do istotnej poprawy jakości środowiska. Głównym celem projektu jest wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym, obniżenie energochłonności gospodarki, a także ograniczenie tzw. „niskiej emisji” w nieruchomościach publicznych a także redukcja zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego, w tym PM10 i CO2. Realizacja projektu przyczyni się również do obniżenia kosztów funkcjonowania administracji publicznej. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego strategii ZIT C2.1.2.2. Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym oraz przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika rezultatu określonego jako: Średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego (PM10).
Koszty całkowite projektu: 484 053,15 zł;
Koszty kwalifikowalne projektu: 365 831,63 zł;
Wartość  przyznanego dofinansowania ze środków UE: 310 956,88 zł;

Wersja XML