Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w Gminie Wielowieś - etap 2

Brak opisu obrazka

Przedmiotem projektu jest demontaż oraz utylizacja materiałów zawierających azbest (płyty  faliste, płyty płaskie oraz gąsiory dachowe), z których wykonane są pokrycia dachowe budynków lub pochodzących z rozbiórki pokryć dachowych i składowanych na terenie nieruchomości właściciela budynku. Przewiduje się unieszkodliwienie ok. 194,2 ton wyrobów azbestowych z 47 posesji, z czego ok. 159,14 ton to wyroby zawierające azbest znajdujące się obecnie na dachach budynków a 35,06 ton to wyroby uprzednio już zdemontowane i obecnie składowane są na posesjach właścicieli odpadów. Wszystkie obiekty objete niniejszym projektem to budynki w zabudowie mieszkalnej.
Wybrany w drodze przetargu wykonawca będzie miał obowiązek:
• Sporządzić plan pracy i plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy;
• Dokonać zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego w terminie minimum 30 dni przed rozpoczęciem prac, zgłoszenia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac;
• Sporządzić harmonogram prowadzenia robót, który będzie musiał być uzgodniony z właścicielami obiektów objętych projektem oraz z zamawiającym;
• Odebranie materiałów zawierających azbest z terenu nieruchomości musi być udokumentowane kartą przekazania odpadu, wystawioną przez Wykonawcę;
• Dopuszczone będzie składowane wyrobów zawierających azbest zarówno na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne, w wydzielonej jego części, na terenie składowiska odpadów niebezpiecznych, na terenie składowiska podziemnego, nie dopuszcza się przetworzenia i ponownego wykorzystania azbestu;
• Przekazanie do unieszkodliwienia materiałów z demontażu musi zostać udokumentowane kartą przekazania odpadu, wystawioną przez końcowego odbiorcę, to jest podmiot uprawniony do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest;
• Po wykonaniu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, wykonawca prac ma obowiązek złożenia właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac;
• Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub prac z nim związanych.
W wyniku realizacji projektu zostanie unieszkodliwione 194,2 tony odpadów zawierających azbest. Zgodnie z Programem usuwania azbestu z terenu Województwa Śląskiego do roku 2032 na terenie Gminy Wielowieś zdiagnozowano 622 tony wyrobów zawierających azbest (w ramach projektu unieszkodliwionych zostanie 31% wyrobów zawierających azbest zdiagnozowany w gminie).

Koszty całkowite projektu: 147 226,14 PLN;
Koszty kwalifikowalne projektu: 147 226,14 PLN;
Wartość  przyznanego dofinansowania ze środków UE: 125 142,22 PLN;

Wersja XML