Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wielowsi

prnss.png

Przedmiot projektu
Na projekt składają się dwa działania, to jest budowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej.
Budowa oczyszczalni ścieków – zostanie wybudowana mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia o przepustowości 240,8 m3/d. Dla celów oczyszczania ścieków sanitarnych zaproponowano technologię OMS. Technologia oparta jest na metodzie niskoobciążonego osadu czynnego z równoczesną nitryfikacją, denitryfikacją oraz stabilizacją osadu nadmiernego. Możliwe jest zastosowanie chemicznego strącania fosforanów. Ścieki surowe podawane są najpierw na kratę mechaniczną schodkową. Z kraty, ścieki przepływają do napowietrzanego oddzielacza części pływających i tłuszczów (flotownika). Napowietrzanie odbywa się za pomocą aeratorów, umieszczonych przy dnie komory. Wody odciekowe ze zbiornika tłuszczu są zawracane do obiegu technologicznego oczyszczalni. Z flotownika ścieki dopływają do komory napowietrzania osadu czynnego. Napowietrzanie realizowane jest za pomocą aeratorów drobnopęcherzykowych. W komorze napowietrzania umieszczone jest mieszadło zatapialne, wymuszające ciągłą cyrkulację ścieków i zwiększające efektywność natleniania poprzez uzyskanie efektu tzw. napowietrzania diagonalnego. W komorze napowietrzania umieszczona jest sonda tlenowa sterująca pracą dmuchaw, dzięki której mogą być na przemian realizowane dwa procesy: nitryfikacji i denitryfikacji. W fazie denitryfikacji, gdy dmuchawy nie pracują, osad czynny jest utrzymywany w stanie zawieszonym poprzez stale obracające się mieszadło. Z komory napowietrzania ścieki oczyszczone biologicznie przepływają do komory osadnika wtórnego. Ścieki podawane są rurą centralną w kierunku dna osadnika skąd przepływają ku górze w przeciwprądzie do opadającego osadu. Sklarowane ścieki przepływają następnie poprzez koryta zbiorcze do osadnika. Recyrkulacja osadu odbywa się za pomocą pomp zatapialnych. Osad nadmierny, którego w technologii niskiego obciążenia i pełnej mineralizacji jest stosunkowo mało, odprowadzany jest okresowo do zagęszczacza osadu i następnie do zbiornika osadu. Osad ten jest ustabilizowany tlenowo i nie wymaga dalszej obróbki biologicznej. Wszystkie procesy na oczyszczalni ścieków są sterowane automatycznie za pomocą sterowników czasowych, sond tlenowych oraz elektrozaworów, przez co nie jest wymagana stała obsługa, a jedynie okresowy nadzór techniczny.
Budowa kanalizacji sanitarnej – Ze względu na zróżnicowaną konfigurację terenu wydzielono 4 zlewnie, które odprowadzają ścieki do projektowanych czterech pompowni ścieków, oraz jedną zlewnię grawitacyjnie odprowadzającą ścieki do projektowanej oczyszczalni. Kanalizację sanitarną usytuowano w istniejących drogach. Kanały zaprojektowano z rur PCV typ S, na kanałach zastosowano studzienki typowe połączeniowo-przelotowe, kaskadowe z kręgów żelbetowych o śred. 120 cm, na przyłączach zastosowano studzienki z tworzyw sztucznych o śred. 425 mm. Pompownie ścieków będą w pełni zautomatyzowane, kontenerowe, podziemne i wyposażone będą w dwie pompy pracujące naprzemiennie. Przewody tłoczne wykonane będą z rur PE-80. Na sieci zabudowanych będzie 401 studzienek rewizyjnych.
Długości kanałów grawitacyjnych wynoszą odpowiednio:
Kanały główne:
- PCV 250 – 664,7 mb;
- PCV 200 – 10 588,80 mb;
- PE 250 – 11,00 mb;
- PE 200 – 249,00 mb;
RAZEM – 11 513,50 mb.
Kanały boczne (przyłącza kanalizacyjne):
- PCV 200 – 222,50 mb;
- PCV 160 – 2 317,30 mb;
- PE 160 – 110,00 mb;
RAZEM – 2 649,80 mb.
Długości kanałów ciśnieniowych wynoszą odpowiednio:
- PE 90 – 460,30 mb;
- PE 63 – 676,00 mb;
- PE 50 – 183,00 mb;
RAZEM – 1319,30 mb.
Całkowita długość sieci kanalizacyjnej wynosić będzie 15 482,60 mb.
Opisane rozwiązanie technologiczne zostało wybrane na etapie ogłoszonego w 2003 r. konkursu na wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wielowsi. Koncepcja technologiczna wybranej firmy była zdaniem komisji konkursowej pod względem technicznym i ekonomicznym najbardziej korzystna z przedstawionych w konkursie.

Koszty projektu
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5. Środowisko, Działanie 1 Gospodarka wodno ściekowa.
14 maja 2010 roku ogłoszono przetarg na roboty budowlane w ramach projektu. Zamówienie podzielono na dwie części: Część 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Wielowieś. Część 2: Budowa oczyszczalni ścieków.Na część 1 zamówienia wpłynęło 8 ofert natomiast na 2 część 3 oferty. Jako najkorzystniejsze wybrano oferty Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego „M+” Sp. z o.o., ul. Strzelecka 13B, 47-230 Kędzierzyn Koźle. Cena ofert wynosi 9 123 766,08 oraz 4 381 826,03 zł.
18 maja 2010 roku ogłoszono przetarg na pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn: Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wielowsi. W postępowaniu wpłynęły 2 oferty, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wielobranżowego Zakładu Inwestycji Rolniczych Sp. z o.o., ul. Wręczycka 11a, 42-200 Częstochowa. Cena ofertowa wynosi 327 600,00 zł.
Zamówienie na sprawowanie nadzoru autorskiego nad projektem zostało udzielone w trybie z wolnej ręki. Umowa została podpisana z autorem dokumentacji technicznej tj. z Biurem Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 10, 44-101 Gliwice, wartość zamówienia wynosi 31 500 zł.
Wydatki związane z promocją projektu ze względu na wartość nie podlegają ustawie Prawo zamówień publicznych.
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 wynosi 10 508 057,98 zł., a udział własny Gminy Wielowieś wynosi 4 039 023,81 zł. W celu pokrycia udziału własnego Gmina zaciągnęła pożyczkę preferencyjną ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 2 205 668,00 zł., a w celu zachowania płynności finansowej pożyczkę pomostową w wysokości 8 432 345,00 zł.

Cele projektu, realizacja celów RPO, priorytetu, działania
Celem głównym „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013” jest: stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.Rozwój należy tu rozumieć bardzo szeroko, jako proces zachodzący na wielu komplementarnych płaszczyznach, w tym:
• gospodarczej: wzrost gospodarczy i zwiększenie zatrudnienia, rozwój technologiczny i innowacje, restrukturyzacja i dywersyfikacja działalności gospodarczej,
• społecznej: poprawa jakości życia mieszkańców, wzbogacenie tożsamości kulturowej i procesy integracyjne, rozwój usług i zasobów społecznych, wzrost mobilności zawodowej i społecznej,
• środowiskowej: zmniejszenie obciążeń i polepszenie jakości środowiska przyrodniczego, zachowanie bioróżnorodności,
• infra-techniczej: podnoszenie jakości, rozbudowa i racjonalne gospodarowanie zasobami infrastruktury technicznej.
Głównym celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska, jednakże jego realizacja przyczyni się do rozbudowy infrastruktury technicznej Gminy, a co za tym idzie przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców Wielowsi. W wyniku budowy kanalizacji sanitarnej będą dostępne nowe tereny inwestycyjne objęte systemem kanalizacyjnym, co stworzy pozytywne warunki do powstawania nowych podmiotów gospodarczych, szczególnie w dziedzinie przetwórstwa spożywczego. Poprawa środowiska naturalnego w znacznym stopniu poprawi jakość życia mieszkańców Wielowsi.Zgodnie z zapisami Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 głównym celem działania 1. Gospodarka wodno-ściekowa jest poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Natomiast uzasadnieniem podjętego działania jest konieczność wypełnienia zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych.

prnss.png

Wersja XML