Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozwój informatyzacji Gminy Wielowieś – Gmina Wielowieś

efrr.png

Nazwa Programu Operacyjnego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Nazwa i numer Priorytetu Programu Operacyjnego
2. Społeczeństwo Informacyjne

Nazwa i numer Działania
2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych

Opis przedmiotu projektu
Przedmiotem Projektu jest wdrożenie w urzędzie platformy elektronicznej w postaci zintegrowanego i jednolitego systemu informatycznego obejmującego:
a) elektroniczny obieg i wymianę dokumentów,
b) elektroniczną archiwizację dokumentów,
c) modernizację sprzętowej infrastruktury informatycznej gwarantującą sukces i trwałość wdrożenia, d) stworzenie bezpiecznego systemu transmisji danych, opartego o nowoczesne technologie łączy szerokopasmowych, transmisji bezprzewodowych (np. radiowych) oraz bezpieczny intranet. Produktem projektu będzie system obiegu dokumentów, wspomagający zarządzanie Jednostką Samorządu Terytorialnego oraz Platforma internetowa do komunikacji ze społeczeństwem.
W celu pełnego wykorzystania możliwości, jakie dają nowoczesne technologie niezbędne są elastyczne narzędzia analityczne, w które wyposażona zostanie administracja publiczna świadcząca publiczne usługi drogą elektroniczną (e-Goyernment). Każda internetowa usługa, jaką świadczy e-urząd powinna charakteryzować się:
- Dostępnością — zawierać treści zrozumiałe dla każdego typu” użytkownika. Powinno w nich unikać się jakichkolwiek dyskryminacji, a projektowane serwisy powinny być dostępne za pomocą różnych kanałów m.in. kioski internetowe, cyfrowa telewizja.
- Wielojęzycznością — projektowanie serwisów wraz z mechanizmami pozwalającymi na stosowanie innych języków aniżeli tylko narodowy.
- Bezpieczeństwem — dostosowywanie narodowych i regionalnych polityk bezpieczeństwa w usługach e-Goyernment do poziomu paneuropejskiego zawartego w decyzji Rady Europy (OJ L 101/1 - COUNCIL DECISION z 19-go marca 2001 - adopting the Council”s security regulations (2001/264/EC). Bezpieczeństwo uwzględnione zostało na poziomach (identyfikacja, poświadczenie autorstwa, bez odrzucenia oraz poufność).
- Prywatnością — zapewniające ochronę danych osobowych. Usługi elektroniczne muszą posiadać lednolity poziom ochrony danych osobowych w nich zawartych, łącznie z procedurami, kiedy i jak można z nich skorzystać.
- Używaniem otwartych standardów — budowanie standardów w oparciu o takie, które nie są komercyjne, a publikowanie odbywa się bez jakichkolwiek opłat. Własność intelektualna w tym patenty są zwolnione z opłat tantiemowych oraz nie ma ograniczeń w używaniu standardu.
- Dostępem do korzyści związanych z oprogramowaniem typu open source (OSS) — propagowanie oprogramowania mającego otwarte źródło, a zatem takiego, w którym nie tylko producent, ale i użytkownik może za pomocą kodu modyfikować jego mechanizmy.
- Używaniem wielostronnych rozwiązań — stosowanie rozwiązań pochodzących z różnych źródeł, od różnych dostawców.

Cele projektu
Celem realizacji projektu jest likwidacja zdefiniowanych problemów. Głównym celem projektu jest „wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Wielowieś”. Zostanie on zrealizowany poprzez osiągnięcie celów pośrednich projektu. Wyznaczono dwa takie cele:
• Stworzenie systemu zwiększającego zakres i dostępność usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną,
• Budowę zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie jednostką. Tak określone cele są zgodne z celami działania 2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 — 2013.
Cel szczegółowy priorytetu II został określony jako „Stworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie”. Celem realizacji projektu jest rozwój dostępności usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz zakup niezbędnego sprzętu. W sposób oczywisty przełoży srę to na realizację celu szczegółowego priorytetu poprzez podniesienie poziomu informatyzacji Urzędu oraz umożliwienie społeczeństwu korzystania z usług publicznych online. Cel szczegółowy dla działania 2.2 „rozwój elektronicznych usług publicznych” określony został jako „wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną”, jest więc on niemal identyczny z celem głównym projektu. Ponadto cele pośrednie projektu odpowiadają rodzajom projektów przewidzianych w ramach działania.
Produktem projektu będzie system obiegu dokumentów, wspomagający zarządzanie Jednostką Samorządu Terytorialnego oraz Platforma internetowa do komunikacji ze społeczeństwem. Wskaźniki rezultatu zostały opisane poniżej, wraz z wartością początkową (2012 r.) i docelową (2013 r.)
Liczba użytkowników korzystających miesięcznie z usług online: 0, 300, Liczba przedsiębiorstw korzystających z udostępnionych rejestrów publicznych: 0, 50, Liczba obywateli korzystających z udostępnionych rejestrów publicznych: 0, 3000 Ilość JST korzystających z utworzonych aplikacji: 0, 1,

Wnioskowane dofinansowanie
Koszty kwalifikowalne projektu to: 257 559,00
Dofinansowanie w PLN: 218 925,15

efrr.png

Wersja XML