Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa Publicznego Przedszkola w Wielowsi celem optymalizacji upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Brak opisu obrazka

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku przedszkola w Wielowsi  i obejmuje w szczególności przebudowę ciągów komunikacyjnych przedszkola w tym schodów i pochylni, wykonanie nowych posadzek, wymianę stropów, stolarki, przebudowę układu funkcjonalnego, wykonanie nowej więźby wraz poszyciem dachu, modernizację instalacji. W ramach projektu zaadaptowane zostaną na potrzeby przedszkola dwa mieszkania, podwyższona zostanie część I-piętra i zaadaptowana na potrzeby mieszkania (koszty niekwalifikowane). W ramach projektu stanowisko komputerowe obsługi przedszkola zostanie wyposażone w program komputerowy umożliwiający obsługę komputera przez osoby niewidome lub niedowidzące oraz na potrzeby przedszkola zostanie zakupione i wdrożone oprogramowanie komputerowe aktywizujące dzieci niepełnosprawne w ramach specjalnych potrzeb edukacyjnych.

W gminie Wielowieś istnieją dwa przedszkola, obydwa to przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wielowieś. Przedszkola obecnie obejmują opieką przedszkolną maksymalną ilość dzieci (nie ma możliwości zwiększenia ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli). Gmina ma charakter wiejski, jednakże w ostatnich latach obserwuje się gwałtowną zmianę struktury zatrudnienia, coraz mniej mieszkańców gminy pracuje w rolnictwie a coraz większa liczba mieszkańców podejmuje zatrudnienie z zakładach pracy zlokalizowanych w sąsiedniej aglomeracji śląskiej lub rozpoczyna własną działalność gospodarczą. Sąsiedztwo z aglomeracją śląską powoduje z jednej strony migrację mieszkańców za pracą a z drugiej strony w ostatnich latach coraz większe zainteresowanie terenami przeznaczonymi pod zabudowę jednorodzinną mieszkańców sąsiednich miast. W ostatnich latach w miejscowościach z których dzieci uczęszczają do przedszkola w Wielowsi zostało oddanych do użytku wiele domów mieszkalnych a wiele kolejnych jest w budowie. Brak możliwości zwiększenia liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (zwłaszcza dzieci w wieku 3 i 4 lat) powoduje migrację młodych mieszkańców gminy do sąsiednich ośrodków miejskich oraz niepodejmowanie przez część mieszkańców zdecydowanych na pozostanie w gminie, decyzji o powiększeniu rodziny. Rozbudowa przedszkola w Wielowsi pozwoli zwiększyć liczbę dzieci w wieku 3 i 4 lat objętych wychowaniem przedszkolnym o 35 przedszkolaków. Przebudowa i remont budynku przedszkolnego pozwoli również rozszerzyć zakres zajęć specjalistycznych i edukacyjnych prowadzonych w przedszkolu co pozwoli na minimalizację różnic edukacyjnych pomiędzy terenami wiejskimi i miejskimi. Realizacja projektu przyczyni się również dzięki wybudowaniu pochylni do likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych (zarówno dla dzieci, ich opiekunów oraz osób zatrudnianych w przedszkolu), a także do integracji dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi, co zmniejszy efekt wykluczenia społecznego dzieci niepełnosprawnych, co ma szczególnie duże znaczenie na terenach wiejskich, gdzie jest znacznie mniejsza oferta usług edukacyjnych, społecznych i rekreacyjnych skierowanych do osób niepełnosprawnych. W wyniku realizacji projektu możliwy będzie łatwiejszy powrót kobiet na rynek pracy, zmniejszenie emigracji do miast i innych krajów UE, zwiększenie wskaźnika urodzeń w gminie. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia 1 celu szczegółowego priorytetu inwestycyjnego 10a - zwiększona liczba miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego oraz przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika rezultatu określonego jako: Odsetek dzieci w wieku 3-4 lat objętych wychowaniem przedszkolnym.

Dotychczasowe przeznaczenie budynku nie ulegnie zmianie. Obiekt po przebudowie będzie nadal budynkiem przedszkola publicznego. Część mieszkalna z odrębnym wejściem i klatką schodową zlokalizowana będzie w nadbudowanej części 1 piętra. Projektuje się dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów oraz zaspokojenia potrzeb użytkowników. W związku z planowaną przebudową i nadbudową forma budynku poprawi się poprzez wyrównanie poziomu kalenicy dachu i uzyskanie symetrii budynku. Przedmiotowy obiekt pozostanie na rzucie prostokąta. Liczba kondygnacji się nie zmieni. Wejście do budynku od strony południowo-zachodniej zostanie zmodernizowane poprzez dobudowę stalowej pochylni dla niepełnosprawnych. Układ okien na elewacji tylnej ulegnie zmianie z uwagi na likwidację jednego wejścia. Forma architektoniczna budynku zostanie podkreślona poprzez nadanie kolorystyki elewacji tj. zaakcentowanie cokołu budynku i odtworzenie gzymsów.

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne oraz założenia techniczne eliminują ujemny wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane w pobliżu. Wynika to ze spełnionych w tym projekcie następujących warunków:
- doprowadzenie wody do obiektu z sieci wodociągowej;
- ścieki bytowe odprowadzane do zbiorczej sieci kanalizacyjnej;
- użytkowanie obiektu nie powoduje wytwarzania szkodliwych odpadów stałych;
- źródłem ciepła pozostaje bez zmian zasilanie z lokalnej kotłowni gazowej z sąsiedniej szkoły;
- nie przewiduje się szkodliwej emisji hałasu ani drgań;

Budynek zaliczany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Wszystkie rozwiązania technologiczne planowanej przebudowy zostały uzgodnione w zakresie ochrony przeciw pożarowej. Obiekt nie podlega ochronie konserwatora zabytków. Planowana w odrębnym  projekcie termomodernizacja budynku dostosuje go do obowiązujących przepisów w zakresie charakterystyki energetycznej.
W związku z projektowaną przebudową zakres zmian obejmuje:
- rozebranie schodów zewnętrznych kamiennych w miejscu projektowanej stalowej pochylni
dla niepełnosprawnych;
- likwidacja schodów zewnętrznych kamiennych na elewacji południowo-zachodniej;
- utwardzenie terenu z nawierzchni asfaltowej zakończonej krawężnikami betonowymi 15x30cm;
- wykonanie stalowej pochylni dla niepełnosprawnych;
- wywóz odpadów na składowisko;
Planowane prace budowlane:
- rozebranie schodów zewnętrznych kamiennych;
- wykonanie nowych schodów stalowych i pochylni;
- wykonanie schodów do piwnicy w związku ze zmianą kierunku ich biegu;
- wykonanie nowych posadzek wraz z izolacjami i okładzinami z wyłączeniem piwnic (posadzki o fakturze ułatwiającej poruszanie się na wózkach inwalidzkich);
- przebudowa klatek schodowych ;
- rozebranie stropu nad 1 piętrem;
- wymiana stropu nad parterem;
- zabezpieczenia przeciwpożarowe stropów i ścian;
- prace izolacyjne (stropy, posadzki);
- docieplenie ścian w części nadbudowanej;
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (oznaczenia, napisy, tablice, nr pokoi itp. wykonane zostaną pismem wypukłym);
- zmiany w układzie ścianek działowych;
- remont stanu istniejącego (tynki, okładziny, malowanie);
- prace odtworzeniowe po robotach związanych ze zmianami w układzie pomieszczeń: wykonanie tynków, malowanie, wykonanie okładzin z płytek gresowych, ceramicznych, PCV;
- prace związane z zabezpieczeniem p.poż. przegród budowlanych wynikających z warunków ochrony przeciwpożarowej;
- wykonanie nowej więźby dachowej wraz z poszyciem z blachodachówki, montaż płotków przeciwśniegowych, wyłazów oraz ław kominiarskich;
- montaż nadproży;
- wykonanie oddymiania klatek schodowych;
- rozebranie kominów, wykonanie nowych kominów;
- wymiana orynnowania;
- modernizacja instalacji;
- wywóz gruzu na pobliskie składowisko odpadów;
- wywóz złomu na pobliskie składowisko złomu;
Planowane dostawy:
- oprogramowanie komputerowe aktywizujące dzieci niepełnosprawne
- program komputerowy umożliwiający obsługę komputera przez osoby niewidome lub niedowidzące.

Koszty całkowite projektu: 1 379 706,79 zł;
Koszty kwalifikowalne projektu: 1 018 802,00 zł;
Wartość  przyznanego dofinansowania ze środków UE: 865 981,69  zł;
Poziom dofinansowania (%): 85

Brak opisu obrazka

Wersja XML